Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Analitična mehanika

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: tretji
Semester: prvi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 4,5

Analitična mehanika

Izvleček

Analitična mehanika obravnava formulacijo problemov gibanja delcev, ki jih povezujejo sile in vezi.

Izobraževalni smotri

Predmet predstavlja uvod v teoretično fiziko. Njegov namen je seznaniti študenta s pojmi Lagranževe in Hamiltonove mehanike in njihovimi simetrijami. Ukvarja se tudi s transformacijsko teorijo tako v konfiguracijskem kot v faznem prostoru.

Vsebina

(Poglavja označena z + se obravnavajo izmenoma.)

Povezanost z drugimi predmeti

Za uspešno poslušanje predmeta se predvideva predznanje predvsem iz predmetov Fizka in Analiza I in II, in iz matematične fizike I.

Študijska litereatura

Obveznosti študenta

Opravljena dva redna kolokvija med semestrom in ustni izpit.