Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Filozofija in teorija znanosti

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: 3
Semester: prvi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 15 ur

Število ECTS kreditov: 3

Filozofija in teorija znanosti

Izobraževalni smotri

Spoznavanje s značilnostmi znanstvenega spoznanja, strukturo znanstvenega znanja, z oblikovanjem in preverjanjem znanstvenih razlag, domnev in teorij in s strukturo znanosti v celoti. Premislek o etični in družbeni odgovornosti znanstvenikov, seznanjanje z nekaterimi filozofskimi problemi sodobnih znanosti.

Vsebina

Uvod v sodobno filozofijo in teorijo znanosti
Osnovne naloge, problemi, metode, razvoj.

Znanstveno znanje in druge oblike znanja
Vsakdanje znanje, tehnično znanje, filozofija, religija.

Notranja členitev znanstvenega znanja, specifika in členitev naraoslovnih znanosti Znanstvene razlage
Metode, oblike, pravila razlag, razlage in utemeljitve, razlage in razumevanje, vzročna razlaga.

Znanstvene domneve in zakoni
Logična struktura, oblikovanje in testiranje domnev, induktivna in deduktivna pot do domnev, zakonski stavki, kaj so naravni zakoni.

Galilejska metodologija znanosti
Analiza in sinteza, pomen matematike v znanosti, vrste in struktura metodičnih opazovanj in eksperimentov.

Znanstvene teorije
Formalna struktura teorij, vrste teorij, struktura empiričnih teorij, opazovalni in teorijski pojmi, teorije in modeli, preverjanje teorij.

Razvoj znanstvenih teorij
Znanstvene paradigme in znanstvene revolucije, (ne)sorazmernost teorij, raziskovalni programi.

Znanstveni realizem in antirealizem
Odnos empiričnih teorij do sveta: odslikavanje ali/in
konstrukcija stvarnosti, znanstvene teorije in miselna ekonomija.

Delovanje znanosti in znanstvenikov v svetu, notranja in zunanja (družbena) etika znanosti Izbrani filozofski problemi naravoslovnih znanosti

Povezanost z drugimi predmeti

Neposredne povezave z drugimi predmeti ni, predpostavlja se poznavanje osnovnih naravoslovnih teorij in metod, zato je predmet povezan s Fiziko I in Osnovami meteorologije

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Ustni izpit in seminar.