Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Fizika I

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: prvi
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 120 ur
Vaje: 120 ur
Seminar: 30 ur

Število ECTS kreditov: 22

Fizika I

Izvleček

Fizika I je pregled čez klasično fiziko z uporabo infinitezimalnega računa. Pokaže povezavo med eksperimenti in fizikalnimi modeli. Obravnava enačbe gibanja točkastega in togega telesa, osnove hidrodinamike, energijski in entropijski zakon termodinamike, električne pojave in Maxwellove enačbe ter valovne pojave z optiko.

Izobraževalni smotri

Fizika I. da pregled čez klasično fiziko (mehaniko, toploto, elektriko in optiko). Izkorišča znanje analize in vektorskega računa. Pokaže na povezavo med eksperimenti in fizikalnimi modeli narave. Študent pridobiva znanje za samostojno reševanje fizikalnih problemov.

Vsebina

Mehanika
Gibanje točkastih teles. Galilejeva transformacija. Gibanje togega telesa. Newtonovi zakoni. Energija, gibalna količina, gibanje težišča. Sistemske sile. Gravitacija, potencialna energija. Vrtilna količina, dinamika togega telesa. Statika. Elastičnost trdne snovi. Tok tekočin, zakon o viskoznosti. Hidrostatika, površinska napetost. Bernoullijeva enačba, upor. Nihanje enostavnih nihal, dušenje, vsiljeno nihanje. Sklopljeno nihanje.

Toplota
Ravnovesna stanja. Temperatura, toplotno raztezanje. Idealni plin, enačba stanj. Fazne spremembe. Notranja energija, toplota, energijski zakon. Enolične funkcije stanja, entalpija, kalorimetrija. Prevajanje toplote. Reverzibilne in ireverzibilne spremembe, entropijski zakon. Toplotni stroji. Osnove kinetične teorije plinov, tlak, notranja energija, Maxwellova porazdelitev, toplotna prevodnost plina.

Električno in magnetno polje
Sila med naboji, Gaussov zakon, prevodnik v električnem polju, kondenzator, snov v električnem polju. Električni tok, Ohmov zakon, galvanski členi, termoelement. Izmenični tok. Magnetno polje, Lorentzova sila, gibanje nabitih delcev. Magnetni pretok, magnetna napetost, indukcija. Snov v magnetnem polju. Maxwellove enačbe v integralski obliki. Induktivnost, impedanca, transformator, elektromotor. Električno nihanje.

Valovanje in optika
Valovanje na vrvi, fazna hitrost, valovna enačba, disperzija. Zvok. Elektromagnetno valovanje. Odboj, lom, disperzija, polarizacija. Dopplerjev pojav. Interferenca, uklon. Fotometrija. Absorpcija. Toplotno sevanje. Geometrijska optika, optične naprave.

Povezanost z drugimi predmeti

Fizika I uporablja znanje, pridobljeno pri Analizi I. Je osnova za vaje v Praktikumu I in delno II, za Fiziko II in druge fizikalne predmete.

Literatura

Obveznosti študenta

Opravljene vaje s pismenimi kolokviji, izpit.