Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Fizikalna merjenja II

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: četrti
Semester: prvi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 15 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 14

Fizikalna merjenja II

Smotri

Predmet obravnava osnove merjenja iomizirajočega sevanja.

Vsebina

Pospeševalni sistemi. Ionski izviri, pregled pospeševalnikov, transport nabitih delcev.
Radioaktivnost. Ponovitev osnovnih pojmov, izviri sevanja.
Sodelovanje ionizirajočega sevanja s snovjo. Težki nabiti delci, lahki delci, fotoni, nevtroni.

Detektorji
Plinske ionizacijske celice, proporcionalni števci, večžični proporcionalni števci, potovalne komore, Geiger-Muellerjeva cev, polprevodniški detektorji, scintilacijski detektorji in fotopomnoževalke.

Identifikacija delcev
Detektorji ,0.E-E, čas preleta, detektorji Čerenkova.

Elektronika
Nabojno občutljivi ojačevalnik, oblikovanje sunkov, prenos po koaksialnem kablu in prilagoditve, pregled standardnih elektronskih modulov.

Dozimetrija
Absorbirana doza, kerma, obsevna doza, ekvivalentna doza, zakonodaja in tveganja.

Aplikacije
Pregled aktivnosti pri nas, obisk laboratorija.

Povezanost z drugimi predmeti

Predmet je tesno povezan s praktikumi, elektroniko in Fiziko 2.

Literatura

Obveznosti študenta

Uspešno opravljene vaje in ustni izpit.