Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Fizikalni praktikum II

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: drugi
Semester: prvi

Predavanja: 0 ur
Vaje: 120 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 6

Fizikalni praktikum II

Izobraževalni smotri

Fizikalni praktikum II je namenjeni eksperimentalnemu pouku fizike za vse smeri na Oddelku za fiziko.Z opravljanjem praktičnih poenostavljenih poskusov, ki pa že vsebujejo elemente moderne merilne tehnike, se študenti spoznavajo z večino polj fizike..Naučijo se uporabe eksperimentalne opreme in modernih načinov obdelave podatkov. Izkušnje lastnega preverjanja nekaterih fizikalnih zakonov ne more nadomestiti noben učbenik. Prav tako so situacije v učbenikih večinoma idealizirane, v praktikumu pa se naučimo obvladati resnične primere, ocenjevati približke in uporabljati merilne instrumente z njihovo omejeno natančnostjo.

Študentje naj se naučijo naslednjih sposobnosti in obvladajo postopke:

Vsebina

Fizikalni praktikum II zajema približno 24 vaj na 12 merilnih mestih, ki jih izmenično spreminjamo vsak semester. Naslovi vaj so naslednji: Torzijsko nihalo z visečo žico, Upogib, Feromagnetizem, Toplotna prevodnost, Meritve magnetov z indukcijo, Feroelektričnost, Preslikave z uklonsko lečo, Michelsonov interferometer, Absorpcija žarkov gama in beta, Merjenje lastnosti transmisijske linije, Spektroskop, Radiometer, Piezoelektričnost, Karakteristika Si fotodiode, Akustični resonator, Določanje Boltzmannove konstante, Elektrooptični pojav, Feroelektričnost - histerezna krivulja, Franck-Hertzov poskus, Karakteristika I(U) elektronskih elementov, Določitev osnovnega naboja po Millikanu, Sklopljena nihajna kroga, Uklon svetlobe, Nedestruktivno preizkušanje materiala z ultrazvokom, Vrtavka in Zemeljsko magnetno polje.

Povezanost z drugimi predmeti

Potrebno je predznanje iz predmeta Fizika I. Pogosto se zgodi, da študent pri praktikumu opazuje pojav, ki ga pri ustreznem teoretičnem predmetu še ni srečal. To je lahko stimulacija za nadaljnji študij, saj iz preteklosti vemo, da včasih prednjači teorija, drugič pa je spet nepojasnjen eksperiment tisti, ki vzpodbuja nove teoretične razlage.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Celotno število vaj za uspešno opravljen predmet je 20. Meritve v laboratoriju morajo biti ustrezno dokumentirane v laboratorijskem dnevniku. Uspešnost meritev v okviru posamezne vaje potrdi vodja vaj z datumom in podpisom v laboratorijski dnevnik. Meritve obdelajo študenti doma v skladu z navodili praviloma do naslednjih vaj v laboratoriju. Dokončane vaje študentje predstavijo vodjem skupin praktikuma II, ki oceni celotno izvedbo vaje in to za vsako vajo posebej.

Posebnosti

Materialni pogoji: merilni instrumenti in ustrezen prostor. Kadrovski pogoji: praktikum vodi učitelj ob pomoči asistentov in tehnika. Skupina študentov naj ne bo večja kot 9 študentov.