Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Izbrana poglavja iz uporabe fizike

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: četrti
Semester: drugi

Predavanja: 60 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 7,5

Izbrana poglavja iz uporabe fizike

Izvleček

Predmet predstavi fizikalne osnove izbranih materialov, naprav in tehnoloških postopkov ter s tem ilustrira pomen fizike v sodobni tehnologiji.

Izobraževalni cilji

Predmet predstavi izbrana področja fizike – materialov in pojavov ter naprav in procesov –, ki so bodisi izraziteje zastopana v slovenski industriji in aplikativni sferi bodisi so temelj sodobne tehnologije. Poudarek je na vsebinah, ki jse neposredno navezujejo na teoretična in eksperimentalna znanja, s katerimi se študentje seznanijo pri temeljnih predmetih programa.

Vsebina

Polimeri
Pregled fizikalnih in kemijskih lastnosti, model popolnoma gibke verige, korelacije kratkega dosega, sterična interakcija; polimeri v topilu, elastična teorija gume; kristalna faze, dvobločni kopolimeri, viskoelastični odziv, odzivna funkcija, Debyev model relaksacije, reptacijska teorija

Koloidi
Pregled lastnosti, Brownovo gibanje, van der Waalsova, elektrostatična sila, sile, ki jih posredujejo polimeri; teorija DLVO, flokulacija, struktura koloidov, fazni diagram trdih kroglic, reološke lastnosti.

Keramika
Zgradba, mehanične, električne lastnosti.

Medicinska fizika
Rentgensko slikanje, CT; slikanje z magnetno resonanco; ultrazvok; nuklearna medicina, SPECT, PET; radioterapija. Fizika v farmaciji.

Gradbena fizika
Toplotna izolacija, prehod pare, osvetlitev, ogrevanje, solarne hiše, arhitekturna in prostorska akustika, zaščita pred hrupom.

Nedestruktivne preiskave materialov in konstrukcij

Tekočekristalni prikazalniki
Delovanje, uporaba.

Fotonski kristali
Spekter, špranja, defekti, vodeni in nelokalizirani načini; izdelava, uporaba.

Fizika obnovljivih energijskih virov. Standardi.
Sestavni del predmeta so poleg predavanj tudi strokovne ekskurzije v industrijske laboratorije ter seminarji, v katerih študentje obravnavajo fizikalno najzanimivejše dosežke novejšega tehnološkega razvoja.

Povezanost z drugimi predmeti

Predmet se uravnoteženo naslanja na klasično fiziko (Mehanika kontinuov, Termodinamika, Elektromagnetno polje, Optika), moderno fiziko (Kvantna mehanika, Fizika trdne snovi) in zlasti na eksperimentalne metode (Praktikumi, Fizikalna merjenja). Na izbranih zgledih slušatelji spoznajo, kako je mogoče teoretična in eksperimentalna znanja, s katerimi se seznanijo pri študiju, uporabiti v praksi.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Prisotnost, opravljen seminar.