Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Jedro in osnovni delci

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: četrti
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 60 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 8

Jedro in osnovni delci

Izvleček

Predmet seznani študenta z osnovami fizike jedra in osnovnih delcev, ki so potrebne za splošno izobrazbo, pri raziskovalnem delu iz tega področja in pri uporabni fiziki.

Vsebina predmeta

Jedrski razpadi
Razpad alfa, razcep, razpad gama, razpad beta, nevtrino, šibka sila.

Jedrske reakcije
Jedrske reakcije, direktne in resonančne reakcije, Breit- Wignerjeva formula.

Pregled osnovnih delcev
Hadroni. Leptoni in kvarki. Simetrije, kvantna števila in ohranitveni zakoni.

Pridobivanje in razpadi osnovnih delcev
Reakcije za tvorbo in za absorpcijo, razpad z močno silo, razpad gama in beta.

Kvarkov model
Sestavljanje hadronov iz kvarkov. Eksperimenti, ki kažejo na kvarke. Neelastično sipanje leptonov na kvarkih, porazdelitev kvarkov v hadronih.

Šibka sila
Osnovne ideje, šibki bozoni, eksperimenti, opis procesov s Feynmanovimi grafi, prekršitev simetrij P, C in CP, procesi z nevtralnimi mezoni K, D in B.

Močna sila kvarkov
Osnovne ideje kromodinamike, drseča sklopitvena konstanta, konfinacija.

Povezanost z drugimi predmeti

Predmet je osnova za podiplomski študij fizike (smer Osnovni delci in jedro). Potrebno predznanje: Fizika II, Kvantna mehanika 1, Merjenja.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Sodelovanje pri predavanjih, vajah in pismenih kolokvijih; uspešen ustni izpit; uspešni pismeni kolokviji ali pismeni izpit.