Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Matematična fizika I

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: drugi
Semester: drugi

Predavanja: 45 ur
Vaje: 45 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 6

Matematična fizika I

Izvleček

Matematična fizika I - osnovna matematična orodja v fiziki. Količine, dimenzije, funkcije, polja, diferencialne enačbe, verjetnostni račun.

Izobraževalni smotri

Predmet osvetljuje uporabo osnovnih matematičnih pojmov - število, funkcija, vektor - v fiziki. Opozarja na pojmovne in operacijske razlike med rabo v matematiki in fiziki. Uvaja invariantni zapis osnovnih fizikalnih zakonov. Gradi veščino v uporabi matematičnih orodij.

Vsebina

Povezanost z drugimi predmeti

Predmet povezuje znanja iz osnovnih predmetov Fizika I in II ter Analiza I in II. Pripravlja matematična orodja za predmete teoretične fizike v višjih letnikih.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

50 %-ni uspeh pri pismenih vajah; opravljen zaključni projekt.