Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Matematična fizika II

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: tretji
Semester: prvi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 4,5

Matematična fizika II

Izvleček

Matematična fizika II - parcialne diferencialne enačbe matematične fizike s poglavitnimi metodami reševanja.

Smotri

Uvedba in diskusija osnovnih parcialnih enačb matematične fizike za kvantitativno razumevanje pojmov v predmetih teoretične fizike.

Vsebina

Povezanost z drugimi predmeti

Predmet nadgrajuje znanje iz Matematične fizike 1. Pripravlja matematična orodja za predmete teoretične fizike v višjih letnikih.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

50 %-ni uspeh pri pismenih vajah; opravljen zaključni projekt.