Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Optika

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: tretji
Semester: drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 4,5

Optika

Cilji

Seznanitev z osnovnimi optičnimi zakoni, optičnimi pojavi, optičnimi in optoelek-
tronskimi napravami ter njihovo uporabo.

Vsebina

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Vpis v letnik.
Opravljen izpit iz vaj je pogoj za pristop k izpitu iz teorije.