Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Projektno delo

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: prvi
Semester: drugi

Predavanja: 0 ur
Vaje: 45 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 3

Projektno delo

Vsebina

Projektno delo je eksperimentalni predmet namenjen študentom in študentkam prvega in drugega letnika vseh smeri. Delo poteka v skupinah, ki tipično štejejo pet članov. Vsaka skupina dobi, dobro definirano praktično nalogo (projekt), pot do rešitve pa morajo najti sami.

Projektne naloge so premišljeno izbrane glede na predznanje in izkušnje, ki jih imajo študenti. Pri izboru nalog je upoštevan tudi razpoložljivi čas ter potrebna materialna sredstva in obseg morebitne pomoči specializiranih delavnic, ki so na voljo na FMF (mehanska, mizarska, elektronska delavnica). Projektno nalogo lahko predlaga tudi sama skupina študentov, o ustreznosti predloga pa odloči vodja predmeta.
Vsaka skupina ima za izvedbo praktičnega dela na voljo devet ur v treh tednih. Praktično delo poteka v novo zgrajenem in opremljenem projektnem laboratorij Hefajst. Po končanem praktičnem delu nadaljuje skupina delo v računalnici, kjer člani skupine v devetih urah (s tremi urami na teden) pipravijo in oblikujejo poročila nalog v obliki spletne strani. Delo vodi asistent ali demonstrator, ki študente pouči o osnovah pisanja poročila in oblikovanja spletnih strani. Končna poročila so objavljena na spetni strani predmeta.

Študenti pri predmetu pridobijo naslednja osnovna znanja, izkušnje in komepetnce:

Predmet koristno vpliva tudi na večanje pozitivne samopodobe študentov. Po besedah študentov, je Projektno delo eden tisih predmetov, pri katerem lahko študenti znanje, ki so ga doslej le absorbirali, tudi samostojno in koristno uporabijo.

Povezanost z drugimi predmeti

Izhodišče za vse eksperimentalno usmerjene predmete.

Obveznosti študenta

Aktivna udeležba na vajah.