Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Računalniški praktikum

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: prvi
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 20 ur
Vaje: 20 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 3

Računalniški praktikum

Vzgojnoizobraževalni smotri

Namen predmeta je:

Vsebina

a. Spoznavanje opreme in ponovitev ter utrjevanje osnovnega programskega jezika; Struktura programa, spremenljivke in konstante, kako pripisemo spremenljivki vrednost (branje in izpis, aritmetični izrazi in prireditveni stavek), krmilni stavki (zaporedje, vejitve in zanke), preprosti programi (semantika krmilnih stavkov), zahtevnejši elementi programskega jezika (tabele, podprogrami, rekurzije, nizi).

b. Osnove programiranja: kako programiramo (stil, dokumentacija), preverjanje in izvajanje programa, tipični problemi: seštevanje vrste, realna stevila, (kvadratna enačba), cela števila (deljivost, popolni kvadrati, evklidov algoritem, praštevila), rekurzivno podana zaporedja, velika števila, navadna interakcija, bisekcija, iskanje največjega elementa, linearno iskanje. Reševanje enostavnih problemov iz matematike in fizike. Rekurzivni problemi (Hanoiski stolpici).

Povezanost z drugimi predmeti

Predmet je podlaga za vse nadaljne računalniske predmete. Dopolnjuje Analizo I, Algebro I in Fiziko.

Študijska literatura

Literatura se spreminja glede na izbran programski jezik. Obstaja se obilica literature v tujih jezikih (predvsem angleščini), ki je dosegljiva na primer v matematični knjiznici.

Obveznosti študenta

Znanje se preverja in ocenjuje na osnovi sprotnega dela in izdelkov.

Posebnosti

Predmet zahteva dostop do računalnika. Skupine naj bodo takšne, da je vsak student za svojim računalnikom. Glede organizacije dela, naj bo predmet podoben drugim praktikumom (fizikalni): Študent mora opraviti ustrezno zaporedje individualnih nalog, ki naj zagotovijo soliden pregled in razumevanje snovi; vsako nalogo spremlja ustrezno izdelano pisno sporočilo.

Drugo

Trenutno se pri predmetu uporablja programski jezik C. Učni načrt je sestavljen neodvisno od izbire programskega jezika.