Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Seminar

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: tretji
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 0 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 60 ur

Število ECTS kreditov: 6

Seminar

Izvleček

Seminar - referati iz literature, pridobitev širšega razumevanja izbranih poglavij moderne fizike, navajanje na strokovno pisanje in javno nastopanje.

Izobraževalni smotri

Namen seminarja je po eni strani navaditi študente na samostojno obdelavo danega problema in iskanje ustrezne literature ter javno nastopanje, po drugi strani pa naj predmet tudi seznani študente z nekaterimi poglavji moderne fizike, ki niso zajeta v okvir rednih predavanj. Pomemben vzgojno izobraževalni smoter je tudi to, da študente navadi na strokovno pisanje.

Vsebina

V okviru seminarja pripravijo študenti po en referat (40 minut, največ 8 strani, v slovenščini). Naslove možnih referatov predstavi vsako leto predavatelj. Praviloma zajemajo nekatera poglavja moderne fizike (splošna teorija relativnosti, kozmologija, biofizika, statistična fizika, fizika faznih prehodov in kritičnih pojavov, nove merske metode, najnovejši dosežki na raznih področjih fizike), ki niso zajeta v okviru rednih predavanj.

Povezanost z drugimi predmeti:

Predmet se naslanja na predznanje iz Fizike I, Fizike II, ter Matematične fizike I, dopolnjuje pa predmete s področij fizike trdne snovi, jedrske fizike in fizike delcev, elektromagnetnega polja in optike, toplote, astronomije in astrofizike ter metereologije.

Študijska literatura

Strokovne revije, Physics Today, Scientific American, Physikalische Blatter, Internet, izbrane monografije.

Obveznosti študenta

Oddan pisni referat in opravljen ustni nastop.

Najkasneje 14 dni pred ustnim nastopom prinesejo študentje rokopis referata predavatelju v pregled.