Domov > Študij fizike > Univerzitetni študij fizike > Termodinamika

Študijski program: Univerzitetni študij fizike
Letnik študija: drugi
Semester: drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 3

Termodinamika

Izvleček

Ravnovesna termodinamika: zakoni, relacije, termodinamski potenciali, fazni prehodi in zmesi.

Izobraževalni smotri

Predmet pokriva osnove termodinamike in statistične fizike in vzpostavja most med makroskopskim in mikroskopskim opisom fizikalnih pojavov.

Vsebina

Termodinamika. Ravnovesna stanja, temperatura, izolirani sistemi, temodinamske spremenljivke, funkcije odziva, enačbe stanja. Energijski zakon, notranja energija, toplota, delo, entalpija, specifične toplote, latentne toplote. Entropijski zakon, ireverzibilne spremembe, entropija, termodinamski potenciali, pogoji za ravnovesje. Termodinamične relacije, odvodi TD funkcij, nizke temperature, Nerenstov zakon, absolutna entropija. Fazni prehodi, vrste prehodov, teorija Landauva, kritični pojavi, univerzalnost. Zmesi, odprti sistemi, parcialne količine, kemijski potencial, kemijsko ravnovesje, idealne zmesi, parni tlak raztopine, ravnovesna kemijska reakcija.

Povezanost z drugimi predmeti

Potrebno je predznanje Fizike I, je osnova za Fiziko trdne snovi, Fizikalna merjenja I in meteorološke predmete.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Ustni izpit in opravljene pismene vaje ali pismeni izpit.