Domov > Študij fizike > Visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika (študijsko leto 2020/21)

Fizikalna merilna tehnika (študijsko leto 2020/21)
« Študijsko leto 2019/20

Stopnja študija:
Prva stopnja.

Predvideni strokovni naslov:
Diplomirani inženir fizike (VS) oziroma diplomirana inženirka fizike (VS).
Okrajšava: dipl. inž. fiz. (VS).

Trajanje:
3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Klasifikacija:

Temeljni cilji:
Temeljni cilj programa je vzgoja strokovnjakov z znanjem fizike in njeno uporabo pri izvajanju merskih procesov. Študentje si pridobijo osnovno zanje fizike, matematike, elektronike, osnov računalništva in lastnosti snovi. Učni uspehi študentov se preverjajo sproti s kolokviji in seminarji, ob zaključku predmetov pa s pismenimi in ustnimi izpiti. Pri praktičnem delu se preverja sposobnost vključitve v delovni proces. Cilji programa so opredeljeni tako za študijski program kot celoto, kot tudi posebej pri posameznih predmetih. Ugotavljanje doseganja teh ciljev je osnova za ugotavljanje uspeha tako pri posameznih predmetih kot v celoti.

Splošne kompetence:

Predmetno-specifične kompetence:

Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je opravil poklicno maturo
c) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) izbrani glede na:


Kandidati iz točke b) so izbrani glede na:

Kandidati iz točke c) pa so izbrani glede na:

Kandidati iz točke b) in c), ki v štiriletnem srednješolskem programu niso imeli predmeta fizika, se izberejo glede na

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Fizika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v višji letnik morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

Študijska komisija lahko izjemoma dovoli napredovanje v višji letnik študentu, ki ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani ima študent, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim programom določene pogoje za ponavljanje. Podaljšanje statusa študenta obravnava na podlagi pisne prošnje študijska komisija UL FMF. Pogoji za podaljšanje statusa študenta, hitrejše napredovanje in nadaljevanje študija po prekinitvi so navedeni v Statutu UL.

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:
a) vsaj polovi-co obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za prehajanje med programi

Prehodi v visokošolski program Fizikalna merilna tehnika so možni, če sta izpolnjena naslednja splošna pogoja:

1.) izpolnjevanje splošnih pogojev za vpis in
2.) število razpoložljivih študijskih mest.


Možen je prehod iz starega visokošolskega strokovnega programa Fizikalna merilna tehnika. Pri priznavanju izpitov se uporablja naslednja tabela:

NEBOLONJSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA  
PRENOVLJENI, BOLONJSKI PROGRAM FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA
Fizika I
Fizika I
Matematika I
Matematika I
Praktikum merilne tehnike I 
Praktikum merilne tehnike I in II
Kemija
Kemija
Konstrukcijski elementi
Konstrukcijski elementi
Fizika II Fizika II
Matematika II 
Matematika II
Praktikum merilne tehnike II 
Praktikum merilne tehnike III in IV
Elektronika v fiziki 
Elektronika v fiziki
Industrijski materiali
Industrijski materiali
Moderna fizika 
Moderna fizika
Fizikalna merjenja
Fizikalna merjenja
Praktikum merilne tehnike III
Praktikum merilne tehnike V in VI
Organizacija in poslovanje 
Organizacija in poslovanje
Matematično fizikalni seminar
Matematično fizikalni seminar
Matematična fizika II
Matematična fizika II
Medicinska fizika 
Medicinska fizika
Optoelektronika Optoelektronika

Možen je prehod iz starega univerzitetnega študijskega programa Fizika. Pri priznavanju izpitov se uporablja naslednja tabela:

NEBOLONJSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA  
PRENOVLJENI, BOLONJSKI PROGRAM FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA
Fizika I 
Fizika I
Analiza I 
Matematika I
Fizikalni praktikum I 
Praktikum merilne tehnike I in II
Kemija 
Kemija
Fizika I 
Fizika II
Analiza II 
Matematika II
Fizikalni praktukum II 
Praktikum merilne tehnike III in IV
Elektronika v fiziki 
Elektronika v fiziki
Fizika II
Moderna fizika
Fizikalna merjenja I 
Fizikalna merjenja
Fizikalni praktikum III 
Praktikum merilne tehnike V in VI
Matematično fizikalni seminar 
Matematično fizikalni seminar
Matematična fizika II
Matematična fizika II
Elektrooptika 
Optoelektronika


Možen je prehod iz bolonjskega univerzitetnega programa smer Fizika, Astronomska smer in Izobraževalna smer. Pri priznavanju izpitov se uporablja naslednja tabela:

PRENOVLJENI, BOLONJSKI UNIVERZITETNI PROGRAM SMER FIZIKA, ASTRONOMSKA SMER IN IZOBRAŽEVALNA SMER PRENOVLJENI, BOLONJSKI PROGRAM FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA
Fizika 1
Fizika I
Matematika 1 in 2 
Matematika I
Fizikalni praktikum 1, 2 
Praktikum merilne tehnike I in II
Kemija 
Kemija
Fizika 2 
Fizika II
Matematika 3, 4 
Matematika II
Fizikalni praktikum 3, 4
Praktikum merilne tehnike III in IV
Elektronika 1, 2 
Elektronika v fiziki
Industrijski materiali 
Industrijski materiali
Moderna fizika 1, 2 
Moderna fizika
Fizikalna merjenja 1 
Fizikalna merjenja
Fizikalni praktikum 5, 6 
Praktikum merilne tehnike V in VI
Matematična fizika 2
Matematična fizika II
Industrijski materiali 
Industrijski materiali
Management
Organizacija in poslovanje

Na podlagi individualne prošnje kandidata je možen prehod iz primerljivega študijskega programa s področja fizike, če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in pogojih za dokončanje študija odloča pristojni organ fakultete glede razlike med programi.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, opraviti praktično usposabljanje in ga zagovarjati, kar znese v skupnem obsegu 180 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje

Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov v vseh treh letnikih je prevelika, da bi bilo mogoče program razdeliti na posamezne podcelote.

Predmetnik

Za vsak letnik je po semestrih navedeno ime predmeta, število kontaktnih ur, razmerje med oblikami študija (predavanje, vaje, laboratorijske vaje), steber programa in število ECTS.

Legenda:

P = število ur predavanj na semester,
V = število ur avditornih vaj na semester,
S = število ur seminarja na semester,
KU = število kontaktnih ur,
ECTS = število kreditnih točk,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela pri posameznem predmetu,

O = obvezni predmet,
I = izbirni predmet, 

1. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVS
KUECTSUŠDPVS
KUECTSUŠDECTSUŠD
Fizika I     O 60 45 15 120 10 300 60 45 15 120 10 300 20 600
Matematika I     O 60 60 0 120 10 300 60 60 0 120 9 270 19 570
Praktikum merilne tehnike I     O 0 60 0
60 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Praktikum merilne tehnike II     O 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 3 90 3 90
Računalniški praktikum     O 15 30 0 45 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Kemija     O 0 0 0 0 0 0 45 30 0 75
5 150 5 150
Splošni izbirni predmet 1     I 15 15 0 30 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Splošni izbirni predmet 2     I 0 0 0 0 0 0 0 30 15 45 3 90 3 90
Skupaj 150 210 15 375 30 900 165 225 30 420 30 900 60 1800

Splošni izbirni predmeti:

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVS
KUECTSUŠDPVS
KUECTSUŠDECTSUŠD
Projektno delo VS I     I 0 0 0 0 0 0 4*
45 0 45 3 90 3 90
Konstrukcijski elementi     I 15 15 0 30 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Linearna algebra     I 0
0
0 0 0
0 45
45
0 90 6
180
6 180

Opomba: Pri predmetu Projektno delo VS I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.

2. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVS
KUECTSUŠDPVS
KUECTSUŠDECTSUŠD
Fizika II     O 60 45 15 120 10 300 60 45 15 120 9 270 19 570
Matematika II     O 45 30 0
75
8 240 45 30 0
75
8 240 16 480
Praktikum merilne tehnike III     O 0 60
0 60 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Praktikum merilne tehnike IV     O 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 3 90 3 90
Elektronika v fiziki     O 0 0 0 0 0 0 50 80 0 130 7 210 7 210
Izbirni strokovni predmet 1     I 30 30 0 60 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Izbirni strokovni predmet 2     I 0 45 0 45 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Splošni izbirni predmet 3     I 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 3 90 3 90
Skupaj 135 210 15
360 30 900 185 215 15
415 30 900 60 1800

Splošni izbirni predmet:

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVS
KUECTSUŠDPVS
KUECTSUŠDECTSUŠD
Varstvo pri delu     I 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
3 90 3 90

Strokovna izbirna predmeta:

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta Predmeta
PVS
KUECTSUŠDPVS
KUECTSUŠDECTSUŠD
Industrijski materiali     I 30 30 0 60 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Projektno delo VS II     I 0 45
0 45
3
90
0 0
0 0
0
0 3 90

3. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVS
KUECTSUŠDPVS
KUECTSUŠDECTSUŠD
Moderna fizika     O 50 30 10 90
11 330 30 20 10 60
3 90 14 420
Fizikalna merjenja     O 45 30
0 75
7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Praktikum merilne tehnike V     O 0 90 0 90 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično fizikalni seminar     O 0 0 0 0 0 0 0 60
0 60 5 150 5 150
Delovna praksa (3 mesece)     O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 450 15 450
Zaključna naloga     O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90 3 90
Izbirni strokovni predmet 3     I 0 0 0 0 7
210 0 0 0 0 0 0 7
210
Izbirni strokovni predmet4     I 0 0 0 0 0 0 30 30 0 60 4 120 4 120
Skupaj 95 150
10 360 30 900 60 110 10 180 30 900 60 1800

Strokovni izbirni predmeti:

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVS
KUECTSUŠDPVS
KUECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika     I* 45 45 0 90 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Medicinska fizika     I 0 0 0 0 0 0 30 30 0 60 4 120 4 120
Optoelektronika     I 0 0 0 0 0 0 30 30 0 60 4 120 4 120
Praktikum merilne tehnike VI     I 0 0 0 0 0 0 0 90 0
90 4 120 4 120
Modeliranje v industrijski fiziki     I 0 45 0 45 3
90
0 0 0
0 0
0 3
90