Domov > Študij fizike > Vpisi

Vpisi 2013/14

Vpisni pogoji

V programa Fizika I. stopnja in Meteorologija z geofiziko I. stopnja se lahko vpiše, kdor je 

V program Fizikalna merilna tehnika I. stopnja se lahko vpiše, kdor je

Razpis za vpis v študijskem letu 2013/2014
(podrobnosti o vpisnih pogojih in izbirnem postopku)

Vpisni roki

Vpisi za kandidate sprejete v  prvem prijavnem roku, bodo potekali  v času od 7.8. do 9. 8. 2013. O točnem datumu in o tem, kaj je potrebno prinesti k vpisu, bomo kandidate obvestili pisno.

Opozorilo za že vpisane študente

Redni študij: 

Študenti FMF ali drugih fakultet, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oz. pravice do ponavljanja še niso izkoristili, se morajo prijaviti s Prvo ali Drugo prijavo tako kot drugi kandidati. Do 30.9.2013 morajo predložiti izpisnico, ki jo dobijo na fakulteti, s katere prihajajo.

Izredni študij:

Študenti FMF ali drugih fakultet, ki želijo zamenjati študijski program  se morajo prijaviti s Prvo, Drugo ali Tretjo prijavo tako kot drugi kandidati. Do 30.9.2013 morajo predložiti izpisnico, ki jo dobijo na fakulteti, s katere prihajajo.

Vpis diplomantov

Izredni študij: 

Kandidati, ki so že diplomirali, pošljejo vlogo (obrazec DZS 1, 71/4; obrazec lahko kupijo v večjih knjigarnah in papirnicah ali ga najdejo na spletnih straneh UL ; www.vpis.uni-lj.si) na Fakulteto za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana in sicer od 01. do 17. septembra 2013.  Kandidati vlogi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih ter maturitetno spričevalo.

Možnost vzporednega študija

Izredni študij:  

Kandidati, ki želijo vzporedno študirati, bodo uvrščeni na študijski program izven razpisanih mest. Vlogo (obrazec DZS 1, 71/4; obrazec lahko kupijo v večjih knjigarnah in papirnicah ali ga najdejo na spletnih straneh UL ; www.vpis.uni-lj.si) morajo poslati na Fakulteto za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, v času od 01. do 17. septembra 2013. Vlogi priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih, potrdilo o vpisu v višji letnik na matični fakulteti in soglasje za vpis kot vzporedni študent.

Možnost nadaljevanja študija po merilih za prehode

Kandidati (lahko tudi tisti, ki želijo zaključiti študij na novih bolonjskih programih 1. stopnje) morajo za vpis v višji letnik  po merilih za prehode poslati Prijavo za vpis v študijskem letu 2013/14 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode od 01. do 17. septembra 2013 na Fakulteto za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, 1 000 Ljubljana. Vlogo (obrazec DZS 1, 71/4) lahko kupijo v večjih knjigarnah in papirnicah ali ga najdejo na spletnih straneh UL ; www.vpis.uni-lj.si.

Štipendije

Informacije o štipendijah dobijo študenti v skupnem razpisu štipendij, ki bo objavljen v dnevnem časopisju.

Tuji državljani

Tuji državljani in Slovenci brez slovenskega državljanstva, dobijo informacije o vpisu v Vpisni službi Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 ali na njihovi spletni strani www.vpis.uni-lj.si .

.