Domov > Študij matematike > Finančna matematika II. stopnja > Asociativna algebra

Študijski program: Matematika, Finančna matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: izbirni
Letnik študija: četrti ali peti
Semester: prvi ali drugi

Predavanja: 45 ur
Vaje: 15 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski, angleški
Posebnosti: /

Asociativna algebra

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent spozna osnovne pojme asociativne algebre.

Opis vsebine

Osnovne vsebine:
Dodatne teme:

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Poznavanje osnovnih pojmov in izrekov asociativne algebre in njihovo prepoznavanje v drugih vejah matematike.

Uporaba
V drugih vejah matematike, v teoriji kodiranja.

Refleksija
Razumevanje teorije na podlagi primerov in uporabe.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Formulacija problemov v primernem jeziku, reševanje in analiza doseženega na primerih, prepoznavanje algebraičnih struktur.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, seminarske naloge, konzultacije, samostojni študij literature.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen izpit iz vaj je pogoj za pristop k izpitu iz teorije.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta