Domov > Študij matematike > Finančna matematika II. stopnja > Izbrana poglavja iz optimizacije

Študijski program: Matematika, Finančna matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: izbirni
Letnik študija: četrti ali peti
Semester: prvi ali drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: Razdelitev števila ur med pradavanja in vaje je odvisna od izbrane teme (možnosti sta 30 ur predavanj in vaj ali pa 45 ur predavanj in 15 ur vaj).

Izbrana poglavja iz optimizacije

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent podrobneje spozna eno ali več pomembnejših področij optimizacije.

Opis vsebine

Predavatelj izbere nekatere pomembne teme s področja optimizacije, kot so na primer:

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Slušatelj se natančneje seznani z izbranim področjem optimizacije. Spozna teoretične osnove ter praktične prijeme pri reševanju optimizacijskih nalog z izbranega področja.

Uporaba
Reševanje optimizacijskih problemov iz vsakdanjega življenja.

Refleksija
Pomen predstavitve praktičnih problemov v formalizirani obliki, ki omogoča njihovo matematično analizo ter učinkovito in pravilno reševanje.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Modeliranje nalog iz vsakdanjega življenja v obliki matematičnih optimizacijskih nalog, zmožnost razločevanja med računsko obvladljivimi in neobvladljivimi problemi, sposob¬nost samostojnega snovanja modelov in njihove analize s pomočjo računalnika.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljene domače naloge in izpit iz vaj je pogoj za pristop k izpitu.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta