Domov > Študij matematike > Finančna matematika II. stopnja > Matematika z računalnikom

Študijski program: Matematika, Finančna matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: izbirni
Letnik študija: četrti ali peti
Semester: prvi ali drugi

Predavanja: 45 ur
Vaje: 15 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Matematika z računalnikom

Cilji in predmetno specifične kompetence

Spoznavanje in uporaba programske opreme za reševanje matematičnih problemov.

Opis vsebine

Študent spozna programsko opremo za reševanje matematičnih problemov. Poudarek je predvsem na praktični uporabi in spoznavanju programske opreme. Predstavljena so naslednja področja (v oklepajih je predlagana programska oprema):

Temeljna literatura

Uporabniški priročniki za uporabljeno programsko opremo.

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Praktično znanje iz uporabe zahtevnih programskih paketov za reševanje matematičnih problemov.

Uporaba
Uporaba računalnikov v matematiki.

Refleksija
Moderna računalniška tehnologija je postala nepogrešljivo orodje za matematika.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Predmet ima izrazito aplikativno naravnanost in študentom omogoči uporabo sodobnih orodij pri ostalih študijskih predmetih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet iz osnov programiranja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta