Domov > Študij matematike > Finančna matematika II. stopnja > Optimizacija 2

Študijski program: Matematika, Finančna matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: izbirni
Letnik študija: četrti ali peti
Semester: prvi ali drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Optimizacija 2

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent spozna osnovne vrste matematičnih programov s poudarkom na konveksnih problemih. Seznami se z osnovnimi matematičnimi prijemi za njihovo reševanje, hkrati pa za praktično reševanje uporablja tudi ustrezne računalniške pakete.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Slušatelj je sposoben z matematičnim modelom dobro opisati različne probleme iz vsakdanjega življenja. Pozna osnovne prijeme in računalniška orodja za učinkovito reševanje dobljenih optimizacijskih problemov.

Uporaba
Reševanje optimizacijskih problemov iz vsakdanjega življenja.

Refleksija
Pomen predstavitve praktičnih problemov v formalizirani obliki, ki omogoča njihovo učinkovito in pravilno reševanje.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Modeliranje nalog iz vsakdanjega življenja v obliki matematičnih optimizacijskih nalog, zmožnost razločevanja med računsko obvladljivimi in neobvladljivimi problemi, sposobnost samostojnega modeliranja in reševanja z računalnikom.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije in samostojno delo študentov.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen izpit iz vaj je pogoj za pristop k izpitu iz teorije.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta