Domov > Študij matematike > Finančna matematika II. stopnja > Teorija grafov

Študijski program: Matematika, Finančna matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: izbirni
Letnik študija: četrti ali peti
Semester: prvi ali drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Teorija grafov

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent poglobi in razširi znanje teorije grafov. Spozna uporabnost grafov in omrežij na različnih področjih matematike ter možnosti za njihovo uporabo tudi v drugih vejah znanosti.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Slušatelj poglobi znanje iz teorije grafov.

Uporaba
Grafi omogočajo matematično modeliranje različnih pojavov. Slušatelj se seznani z vrsto matematičnih rezultatov, ki opisujejo lastnosti grafov in tako omogočajo matematično analizo modelov, opisanih z grafi.

Refleksija
Povezovanje teoretičnih spoznanj s praktičnimi uporabami na primer v optimizaciji in pri programiranju. Sposobnost prepoznavanja problemov, ki jih lahko uspešno opišemo z grafi.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Sposobnost opisa problemov iz vsakdanjega življenja s pomočjo matematičnih struktur, še posebej z grafi. Sposobnost uporabe matema-tičnih orodij za reševanje problemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen izpit iz vaj je pogoj za pristop k izpitu iz teorije.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta