Domov > Študij matematike > Finančna matematika I. stopnja

Finančna matematika - 1. stopnja

Stopnja študija:

prva stopnja

Strokovni naslov:

Diplomirani finančni matematik (UN) oziroma diplomirana finančna matematičarka (UN).
Okrajšava: dipl. fin. mat. (UN).

Trajanje:

3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Temeljni cilji:

Temeljni cilj dodiplomskega univerzitetnega programa Finančna matematika je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati zahtevne matematične probleme, ki se pojavljajo v bančnem in zavarovalniškem sektorju, pri delovanju borze in borzno-posredniških hiš in pri upravljanju pokojninskih in zdravstvenih skladov. Poleg tega bodo kandidati pridobili dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Predmetnospecifične kompetence:

Zaposlitvene možnosti:

Diplomanti programa Finančna matematika se lahko zaposlujejo v:

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi; med opravljenimi predmeti na maturi ali poklicni maturi mora biti tudi matematika,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) izbrani glede na:

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

kandidati iz točke c) izbrani glede na:

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti najmanj za 50 ECTS izpitov iz predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:
a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za končanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse izpite.

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Finančna matematika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OM FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu. Pri tem se uporablja Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejet na seji Senata Univerze v Ljubljani 29. maja 2007. 

Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja izpitni pravilnik FMF. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji, zagovori kolokvijev, pisni izpiti, ustni izpiti, seminarske in projektne naloge, ter zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica, skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1-10, pri čemer so 6-10 pozitivne,
1-5 pa negativne ocene.

Prehodi iz drugih študijskih programov

Vse dodatne informacije dobijo kandidati v študentskem referatu Oddelka za matematiko.

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
S = število ur seminarja na teden,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela.

Vsak semester traja 15 tednov. 

1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLSECTSUŠDPVLSECTSUŠDECTSUŠD
Analiza 1 3 3 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Analiza 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 7 210 7 210
Algebra 1 4 4 0 0 8 240 2 2 0 0 6 180 14 420
Diskretna matematika 1 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Mikroekonomija 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Optimizacijske metode 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Proseminar 2 4 0 0 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 1 0 3 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Uvod v programiranje 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 150 5 150
Vsota 12 13 3 0 30 900 13 11 2 0 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 180 195 45 0     195 165 30 0        

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLSECTSUŠDPVLSECTSUŠDECTSUŠD
Analiza 3 4 4 0 0 9 270 0 0 0 0 0 0 9 270
Verjetnostni račun 1 2 2 0 0 5 150 2 2 0 0 5 150 10 300
Finančna matematika 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Makroekonomija 4 2 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Finančni trgi in inštitucije 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Programiranje 1 2 0 2 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Numerične metode 1 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Numerične metode 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Denar in finance 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 6 180 6 180
Seminar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 90 3 90
Vsota 14 10 2 0 30 900 13 10 0 3 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 210 150 30 0     195 150 0 45        

3. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLSECTSUŠDPVLSECTSUŠDECTSUŠD
Finančni praktikum 1 0 0 3 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Statistika 1 2 2 0 0 5 150 2 2 0 0 5 150 10 300
Slučajni procesi 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Operacijske raziskave 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Teorija iger 3 3 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Seminar 2 0 0 0 2 3 90 0 0 0 1 1 30 4 120
Izbirni predmeti 5 5 0 0 11 330 6 5 0 0 13 390 24 720
Vsota 11 10 0 5 30 900 13 12 0 1 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 165 150 0 75     195 180 0 15        

Poleg obveznih predmetov študent izbere še izbirne predmete, ki skupaj prinašajo 24 ECTS. Od tega mora obvezno izbrati vsaj 5 ECTS iz matematičnih predmetov in vsaj 5 ECTS iz finančno-ekonomskih predmetov. Študent lahko izbere do 3 ECTS splošnih izbirnih vsebin na drugih študijskih programih. Študent izbira izmed naslednjih finančno-ekonomskih predmetov in izmed naslednjih matematičnih predmetov: 

Finančno-ekonomski izbirni predmeti:

Predmet
Davki in poslovanje podjetij
Ekonometrija 1
Evropski monetarni sistem
Javne finance
Mednarodne finance
Monetarna ekonomija
Organizacija in struktura trga
Poslovne finance 1
Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva
Upravljanje s finančnimi naložbami

Matematični izbirni predmeti:

Predmet
Afina in projektivna geometrija
Algebra 2
Algebra 3
Algebraične krivulje 
Analiza 3 (Program Matematika)
Analiza 4
Diskretna matematika 2
Matematično modeliranje
Osnove podatkovnih baz 
Podatkovne strukture in algoritmi 1 
Podatkovne strukture in algoritmi 2
Programiranje 2
Splošna topologija
Teorija kodiranja in kriptografija
Uvod v diferencialno geometrijo
Uvod v geometrijsko topologijo

Študent, ki je v okviru progama Socrates-Erasmus na izmenjavi na drugi univerzi, lahko prenese največ 30 ECTS (če je na študiju na drugi ustanovi en semester) oziroma 60 ECTS (če je na celoletnem študiju) iz opravljenih obveznosti na drugi ustanovi.