Domov > Študij matematike > Finančna matematika I. stopnja > Seminar I

Študijski program: finančna matematika
Stopnja: prva
Študijska smer: vse smeri
Steber programa: obvezni
Letnik študija: drugi
Semester: drugi

Predavanja: 0 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 30 ur

Število ECTS kreditov: 3

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Seminar 1

Cilji in predmetno specifične kompetence

Predmet je namenjen temu, da se študenti naučijo pripravljati krajše seminarje ali skupinske projektne naloge. V okviru predmeta se bodo na podlagi lastnih izkušenj in opazovanja drugih usposobili za nastopanje pred razredom, izdelovanje preglednih prosojnic ipd. Naučili se bodo, kaj je so pomembno za uspešno predstavitev in uspešno napisano seminarsko nalogo. Predmet je namenjen tudi spoznavanju z neposredno prakso, saj bodo teme vzete iz prakse, k sodelovanju pri organizaciji Seminarja bomo povabili tudi zaposlene iz ustanov in delovnih organizacij iz finančnega sektorja.

Opis vsebine

Vodja seminarja bo pripravil zadostno število krajših samostojnih ali skupinskih tem iz finančne matematike in njene uporabe neposredni praksi in jih skupaj s potrebnim gradivom razdelil med študente. Gradivo mora samo zadoščati za pripravo seminarske naloge, lahko pa študenti sami poiščejo še dodatne vire.

Temeljna literatura

Gradivo, ki ga pripravi vodja seminarja.

Predvideni študijski dosežki

Predvideni študijski dosežki
Znanje in razumevanje Študent se nauči pripraviti krajšo predstavitev in napisati seminarsko nalogo.

Uporaba
Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v času študija pri drugih predmetih in kasneje v delovnem okolju.

Refleksija
Povezovanje pridobljenih spretnosti s strokovnim znanjem.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč pri vseh drugih predmetih, ki zahtevajo predstavitev ali izdelavo domače naloge. Izkušnje bodo v pomoč tudi kasneje na delovnem mestu.

Metode poučevanja in učenja

Vsak študent pripravi dve predstavitvi, vsaka predstavitev traja eno šolsko uro, od tega bo 30 minut namenjeno predstavitvi, 15 minut pa razpravi. Bolj kot na matematični vsebini bo poudarek na sami izvedbi seminarja in na izdelanem pisnem izdelku. Vsak študent mora napisati še krajšo seminarsko nalogo ali skupinsko projektno nalogo.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL).

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta