Domov > Študij matematike > Interdisciplinarni magistrski program računalništvo in matematika > Teorija programskih jezikov

Študijski program: IŠRM
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: strokovni izbirni
Letnik študija: prvi ali drugi
Semester: prvi ali drugi

Predavanja: 45 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 6

Jezik: slovenski, angleški
Posebnosti: /

Teorija programskih jezikov

Cilji in predmetno specifične kompetence

Cilj predmeta je predstavitev modernega, matematičnega pristopa, k teoriji programskih jezikov. Študenti pridobijo sposobnost analize programskih jezikov ter osnovnih konceptov povezanih z njimi.

Opis vsebine

Pri predmetu se obravnava teorija programskih jezikov s poudarkom na uporabi matematičnih metod pri podajanju jezikov in analizi njihovih lastnosti. Obravnavajo se naslednje teme:

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Slušatelji se naučijo, kako načrtujemo in analiziramo programske jezike s formalnimi matematičnimi metodami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje in domače naloge.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Andrej Bauer