Domov > Študij matematike > Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika > Optimizacijske metode

Študijski program: IŠRM
Stopnja: prva
Študijska smer: /
Steber programa: obvezni
Letnik študija: drugi
Semester: drugi

Predavanja: 45 ur
Vaje: 45 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 7

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Optimizacijske metode

Cilji in predmetno specifične kompetence

Podati v poenoteni obliki osnovna znanja o ''zvezni'' in kombinatorični optimizaciji.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Slušatelj pridobi osnovno znanje o zvezni in kombinatorični optimizaciji. Obvlada temeljne optimizacijske postopke.

Uporaba
Reševanje optimizacijskih problemov v vsakdanjem življenju.

Refleksija
Pomen metodične predstavitve praktičnih problemov za njihovo učinkovito reševanje.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Predstavitev različnih vsakdanjih problemov v obliki matematičnih optimizacijskih nalog.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Vladimir Batagelj