Domov > Študij matematike > Matematika I. stopnja > Algebraične krivulje

Študijski program: matematika, pedagoška matematika, IŠRM
Stopnja: prva
Študijska smer: /
Steber programa: izbirni
Letnik študija: drugi, tretji, četrti
Semester: drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Algebraične krivulje

Cilji in predmetno specifične kompetence

Je eden od treh osnovnih predmetov, pri katerem študent spozna geometrijski način razmišljanja. Osnovni cilj je spoznati temeljne pojme in lastnosti algebraičnih krivulj.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Razumevanje povezave med algebraičnimi enačbami in geometrijskimi objekti. Sposobnost obravnave geometrijskih objektov s pomočjo orodij iz teorije polinomov. Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in definicij iz teorije algebraičnih krivulj in algebraične geometrije.

Uporaba
Algebraični opis objektov, ki se pojavljajo pri problemih v drugih vejah matematike in njene uporabe. Uporaba algebraično-geometrijskih sredstev pri obravnavi teh problemov.

Refleksija
Dojemanje istih objektov (krivulj) z različnih aspektov. Razvijanje geometrijskega razmišljanja pri reševanju problemov iz prakse.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Formulacija problemov v primernem jeziku, reševanje in analiza doseženega na primerih. Ker je za razumevanje predmeta potrebno solidno obvladanje nekaterih vsebin iz analize in linearne algebre, se študent nauči uporabljati znanje, pridobljeno pri drugih predmetih. Nauči se tudi spretnosti uporabe tuje literature.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta