Domov > Študij matematike > Matematika I. stopnja > Finančna matematika I

Študijski program: matematika, finančna matematika, pedagoška matematika, IŠRM
Stopnja: prva
Študijska smer: /
Steber programa: obvezni - skupni, izbirni
Letnik študija: drugi, tretji, četrti
Semester: drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski, angleški
Posebnosti: /

Finančna matematika 1

Cilji in predmetno specifične kompetence

Celotni finančni matematiki je skupnih nekaj osnovnih principov. Namen predmeta je predstaviti te principe na diskretnih modelih, kjer je najlaže predstaviti intuitivne ideje. V prvem delu obravnavamo matematiko življenjskih zavarovanj in princip ekvivalence.  Vprašanje naložb navede na vprašanje modelov trga, optimalne izbire naložb, osnovnega izreka vrednotenja opcij in mer tveganja. Pomemben element finančne matematike so tudi stohastični modeli obrestnih mer.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Razumevanje matematičnih modelov, ki se uporabljajo za vrednotenje finančnih produktov. Razumevanje zveze med izbiro modela in posledicami izbire modela. 

Uporaba
Uporabnost konceptov je dana sama po sebi, saj so vse metode neposredno uporabne v finančnem svetu. Poleg tega je ta tečaj osnova za matematično bolj zahtevne modele.  

Refleksija
Razumevanje teoretičnih konceptov na številnih primerih iz prakse.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet 
Pridobljene spretnosti so neposredno prenosljive v delovno prakso v finančnih ustanovah, kot so banke ali zavarovalnice. Poleg praktične vrednosti pa gre za brušenje sposobnosti matematičnega modeliranja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Mihael Perman