Domov > Študij matematike > Matematika I. stopnja > Optimizacija I

Študijski program: matematika, pedagoška matematika
Stopnja: prva
Študijska smer: /
Steber programa: izbirni
Letnik študija: drugi, tretji, četrti
Semester: drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Optimizacija 1

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent spozna pojem optimizacijskega problema, se nauči zapisati dejanske probleme v obliki optimizacijskih problemov in se natančneje seznani z reševanjem linearnih optimizacijskih problemov.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Predvideni študijski dosežki
Znanje in razumevanje Slušatelj je sposoben z matematičnim mode¬lom dobro opisati različne probleme iz vsak¬danjega življenja. Poudarek je na proble¬mih, ki vodijo do linearnih modelov. Pozna osno¬vne prijeme za učinkovito reševanje dobljenih optimizacijskih problemov.

Uporaba
Reševanje optimizacijskih problemov iz vsakdanjega življenja.

Refleksija
Pomen predstavitve praktičnih problemov v formalizirani obliki za njihovo učinkovito in pravilno reševanje.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Modeliranje nalog iz vsakdanjega življenja v obliki matematičnih optimizacijskih nalog, zmožnost razločevanja med računsko obvladljivimi in neobvladljivimi problemi.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Martin Juvan