Domov > Študij matematike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Matematika > Geometrijska aproksimacija

Študijski program: Doktorski študijski program Matematika in Fizika
Stopnja: tretja
Študijska smer: Matematika
Steber programa: /
Letnik študija: prvi ali drugi
Semester: zimski ali letni

Predavanja: 30 ur
Vaje: 10 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Št. drugih ur: 110 ur (konzultacije, priprava na izpit, izdelava domačih nalog, izpit)

Geometrijska aproksimacija

Cilji in predmetno specifične kompetence

Predstavitev geometrijske interpolacije in aproksimacije s parametričnimi polinomskimi krivuljami in ploskvami.

Opis vsebine

Podan bo pregled osnovnih pojmov o parametričnih krivuljah in ploskvah. Podrobno bo predstavljena interpolacija s parametričnimi krivuljami z nekaterimi znanimi parametrizacijami (enakomerna, tetivna, centripetalna,...). Nato bo uveden pojem geometrijske interpolacije in obravnavano nekaj preprostih primerov geometrijske interpolacije in aproksimacije s polinomskimi parametričnimi krivuljami. Posebna pozornost bo posvečena načinu dokazovanja obstoja (in morda enoličnosti) rešitve. Na koncu bo kot poseben primer predstavljena interpolacija s polinomskimi parametričnimi krivuljami, ki imajo pitagorjeski hodograf (PH krivulje).

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

/

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava domačih nalog, laboratorijsko delo na računalnikih.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljeni predmeti: Numerične metode, Funkcionalna analiza in Analiza.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Jernej Kozak

Izvajalci