Domov > Študij matematike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Matematika > Interpolacija v več spremenljivkah

Študijski program: Doktorski študijski program Matematika in Fizika
Stopnja: tretja
Študijska smer: Matematika
Steber programa: /
Letnik študija: prvi ali drugi
Semester: zimski ali letni

Predavanja: 30 ur
Vaje: 10 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Št. drugih ur: 110 ur (konzultacije, priprava na izpit, izdelava domačih nalog, izpit)

Interpolacija v več spremenljivkah

Cilji in predmetno specifične kompetence

Predstavitev teorije polinomske interpolacije v več spremenljivkah.

Opis vsebine

Najprej bodo predstavljene glavne razlike med polinomsko interpolacijo v več spremenljivkah in enodimenzionalno polinomsko interpolacijo (vprašanje obstoja in enoličnosti interpolanta). Nato si bomo natančeje pogledali problem polinomske interpolacije v več dimenzijah. Interpolacijski problem bomo preučili z dveh zornih kotov. Sprva bomo reševali problem, kako konstruirati interpolacijske točke, ki bodo določale korekten interpolacijski problem v danem interpolacijskem prostoru. V drugem pristopu pa bodo interpolacijske točke dane in bomo iskali interpolacijski prostor, ki porodi korektno nalogo. Predstavljene bodo tudi izražave in ocene napake ter nakazane vzporednice s področjem računalniške algebre.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

/

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava domačih nalog, laboratorijsko delo na računalnikih.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet Numerične metode.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Jernej Kozak

Izvajalci