Domov > Študij matematike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Matematika > Izbrana poglavja iz algebre in teorije števil

Študijski program: Doktorski študijski program Matematika in Fizika
Stopnja: tretja
Študijska smer: Matematika
Steber programa: /
Letnik študija: prvi ali drugi
Semester: zimski ali letni

Predavanja: 30 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Št. drugih ur: 120 ur (konzultacije, priprava na izpit, izdelava domačih nalog, izpit)

Izbrana poglavja iz algebre in teorije števil

Cilji in predmetno specifične kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente s poglobljenimi posameznimi temami iz širšega področja algebre kot enem izmed temeljnih matematičnih vej. Predmet je usmerjen predvsem v spoznavanje algebraičnih vsebin, ki so zanimivi z učiteljskega vidika kot poglabljanje v koncepte razumevanja matematičnih vsebin.

Opis vsebine

V odvisnosti od interesov in usmerjenosti študentov bo izvajalec izbral med temami:
Linearna algebra:

Algebraična geometrija:

Konveksnost:

Teorija števil:

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

/

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, reševanje problemov.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Splošni pogoji za vpis na doktorski študij.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Tomaž Košir

Izvajalci