Domov > Študij matematike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Matematika > Izbrana poglavja iz Banachovih algeber

Študijski program: Doktorski študijski program Matematika in Fizika
Stopnja: tretja
Študijska smer: Matematika
Steber programa: /
Letnik študija: prvi ali drugi
Semester: zimski ali letni

Predavanja: 30 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Št. drugih ur: 120 ur (konzultacije, priprava na izpit, izdelava domačih nalog, izpit)

Izbrana poglavja iz Banachovih algeber

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent se seznani z izbranimi poglavji iz teorije Banachovih algeber, ki lahko služijo kot osnova za raziskovalno delo.

Opis vsebine

V odvisnosti od interesov in raziskovalne usmerjenosti študentov bo izvajalec izbiral med naslednjimi temami: strukturna teorija, spektralna teorija, Banachove algebre z involucijo, komutativne Banachove algebre, avtomatična zveznost, Banachovi moduli, kohomologija.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

/

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, seminarske naloge, samostojni študij literature, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Splošni pogoji za vpis na doktorski študij.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Matej Brešar

Izvajalci