Domov > Študij matematike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Matematika > Metrična teorija grafov

Študijski program: Doktorski študijski program Matematika in Fizika
Stopnja: tretja
Študijska smer: Matematika
Steber programa: /
Letnik študija: prvi ali drugi
Semester: zimski ali letni

Predavanja: 30 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Št. drugih ur: 120 ur (konzultacije, priprava na izpit, izdelava domačih nalog, izpit)

Metrična teorija grafov

Cilji in predmetno specifične kompetence

Izobraževalni cilj je študentu predstaviti poglobljen vpogled v aktualne trende v metrični teoriji grafov, kar lahko služi kot uvod v raziskovalno delo, ter hkrati razvijati sposobnosti študenta za samostojno reševanje problemov in razumevanje zahtevnih matematičnih konceptov. Študijski rezultat je poglobljeno poznavanje aktualnih področij metrične teorije grafov, orodij za njeno proučevanje ter poglobljeno razumevanje nekaterih specialnih pojmov iz teorije metričnih prostorov nad grafi.

Opis vsebine

Nekatere izmed teh tem so obdelane podrobneje, druge pa le na osnovni ravni. Pri izboru se upoštevajo interesi in raziskovalne usmeritve študentov. Spodaj navedena literatura praviloma služi le kot osnova in je nadgrajena z bolj specializiranimi teksti.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

/

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji in projektno delo.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Splošni pogoji za vpis na doktorski študij.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Sandi Klavžar

Izvajalci