Domov > Študij matematike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Matematika > Subdivizijske sheme

Študijski program: Doktorski študijski program Matematika in Fizika
Stopnja: tretja
Študijska smer: Matematika
Steber programa: /
Letnik študija: prvi ali drugi
Semester: zimski ali letni

Predavanja: 30 ur
Vaje: 10 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Št. drugih ur: 110 ur (konzultacije, priprava na izpit, izdelava domačih nalog, izpit)

Subdivizijske sheme

Cilji in predmetno specifične kompetence

Predstavitev subdivizijskih shem za krivulje in ploskve.

Opis vsebine

Subdivizija je ena od metod za konstrukcijo gladkih krivulj in ploskev. Na primerih preprostih interpolacijskih shem in shem B-zlepkov bomo najprej predstavili osnovno idejo. Podrobneje bomo obravnavali subdivizijske sheme za krivulje. Definirali bomo subdivizijsko masko in osnovno limitno funkcijo, s pomočjo katerih bomo podali potrebne in zadostne pogoje za konvergenco h krivulji določene gladkosti. Ogledali si bomo matrično predstavitev ter nekaj najbolj znanih shem za krivulje. V nadaljevanju bomo podali osnovne principe subdivizijskih ploskev na regularnih mrežah ter pravila v okolici neregularnih točk. Predstavili bomo glavna orodja za analizo ter si ogledali nekaj najbolj znanih shem za poskve (Metuljček, Loop, Catmull-Clark, Doo-Sabin,…).

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

/

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava domačih nalog, laboratorijsko delo na računalnikih.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet Numerične metode.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Jernej Kozak

Izvajalci