Domov > Študij matematike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Matematika > Valčki

Študijski program: Doktorski študijski program Matematika in Fizika
Stopnja: tretja
Študijska smer: Matematika
Steber programa: /
Letnik študija: prvi ali drugi
Semester: zimski ali letni

Predavanja: 30 ur
Vaje: 10 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Št. drugih ur: 110 ur (konzultacije, priprava na izpit, izdelava domačih nalog, izpit)

Valčki

Cilji in predmetno specifične kompetence

Predstavitev valčkov in njihove uporabe v teoriji signalov in analizi slik.

Opis vsebine

Predstavljen bo uvod v teorijo valčkov (motivacija, definicija, primerjava z okensko transformacijo), zvezna valčna transformacija, diskretna valčna transformacija (ogrodja), hitra valčna transformacija, ON baze valčkov in multiresolucijska analiza, ON baze valčkov s kompaktnimi nosilci, in uporaba valčkov za analizo signalov (npr. analiza sprememb borznih tečajev) in kompresijo slik (Haarovi valčki, standard JPEG2000).

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

/

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava domačih nalog, laboratorijsko delo na računalnikih.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet: Numerične metode, Funkcionalna analiza in Analiza (Fourierova transformacija).

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Jernej Kozak

Izvajalci