Domov > Študij matematike > Enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika > Didaktika matematike I

Študijski program: pedagoška matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: obvezni
Letnik študija: tretji
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 60 ur
Vaje: 60 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 8

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Didaktika matematike 1

Cilji in predmetno specifične kompetence

Slušatelji se seznanijo s srednješolskimi učnimi programi, učbeniki in katalogi zaključnih izpitov. Natančno je predelana srednješolska snov in v obliki nastopov pred vrstniki študenti spoznajo pomembne vidike pri razlagi matrematičnih vsebin in še vadijo v javnem nastopanju.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Poglobljeno poznavanje in razumevanje srednješolske matematike s poudarki dobre razlage.

Uporaba
Uporaba pri praktičnem poučevanju.

Refleksija
Razumevanje pojmov na podlagi uporabe in analiza dobre razlage ter razumevanja.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Spretnost uporabe znanja pri razumevanju matematičnih konceptov in osnovni vidiki dobre učiteljske prakse.

Metode poučevanja in učenja

Nastopi, diskusije, analiza, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

doc. dr. Damjan Kobal