Domov > Študij matematike > Enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika > Fizika II

Študijski program: pedagoška matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: obvezni
Letnik študija: drugi
Semester: prvi

Predavanja: 45 ur
Vaje: 45 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 6

Jezik: slovenski
Posebnosti: Fizikalni poskusi.

Fizika 2

Cilji in predmetno specifične kompetence

Poglobitev znanja iz osnov fizike s primeri, predstavljenimi z eksperimenti, kjer slušatelji spoznajo tudi metode merjenja različnih fizikalnih količin.

Opis vsebine

Električno in magnetno polje
Sila med naboji, Gaussov zakon, prevodnik v električnem polju, kondenzator. Električni tok, Ohmov zakon. Izmenični tok. Magnetno polje, Lorentzova sila, gibanje nabitih delcev. Magnetni pretok, indukcija. Maxwellove enačbe v integralski obliki. Induktivnost, impedanca. Električno nihanje.

Valovanje in optika
Valovanje na vrvi, fazna hitrost; različni primeri valovne enačbe. Zvok. Elektromagnetno valovanje. Odboj, lom, disperzija, polarizacija. Dopplerjev pojav. Interferenca, uklon.

Specialna relativnost
Lorentzova transformacija. Relativistična kinematika; enostavni zgledi. Relativistična dinamika: četverec sile, gibalne količine; polna energija.

Temeljna literatura

Izbrana poglavja iz knjig:

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Poznavanje osnovnih sil med atomi in molekulami. Poznavanje pojavov v naravi, povezanih z elektromagnetnim valovanjem. Obvladovanje osnovnih pojmov in principov posebne teorije relativnosti.

Uporaba
Pridobljeno znanje fizike služi slušateljem kot primer za uporabo matematičnih metod.

Refleksija
Uporaba matematičnega pristopa in formalizma na konkretnih fizikalnih primerih.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Spoznavanje z metodologijo uporabe fizikalnih teorij pri opazovanju pojavov v naravi: postavitev teoretičnega modela, definiranje fizikalnih količin in spremenljivk, ki nastopajo v modelu, in primerjava z izmerjenimi količinami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen izpit iz vaj je pogoj za pristop k izpitu iz teorije.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

prof. dr. Anton Ramšak