Domov > Študij matematike > Enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika > Logika in množice

Študijski program: pedagoška matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: obvezni
Letnik študija: prvi
Semester: prvi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 6

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Logika in množice

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent spozna pojem matematičnega dokaza in pravilnega sklepanja, osnovne diskretne strukture in kombinatorne pojme ter osnove teorije množic.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Sposobnost natančnega matematičnega izražanja. Osnovno razumevanje pojma matematičnega dokaza. Osnovno znanje o diskretnih strukturah in množicah.

Uporaba
Izjavni račun je osnovni jezik za izražanje matematičnih vsebin, dokaz pa osnovno matematično sredstvo. Zato se znanje, pridobljeno pri tem predmetu, uporablja pri vseh nadaljnjih matematičnih predmetih.

Refleksija
Matematična logika je matematična refleksija o matematiki kot aksiomatski metodi. Predmet torej spodbuja premislek o naravi matematike same.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Pravilno dokazovanje je osnova za vse matematične predmete, prav tako znanje iz teorije množic. Znanje diskretnih struktur je osnova za nadaljnje predmete iz diskretne matematike in računalništva.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen izpit iz vaj je pogoj za pristop k izpitu iz teorije.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta