Domov > Študij matematike > Enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika > Matematika v kontekstu

Študijski program: pedagoška matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: Strokovni izbirni
Letnik študija: peti
Semester: prvi ali drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Matematika v kontekstu

Cilji in predmetno specifične kompetence

Slušatelji razmišljajo o viziji in potrebah matematike in matematičnega izobraževanja. Matematika in njeno poučevanje je postavljeno v kontekst družbenega pomena matematike in njene široke uporabnosti.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Poznavanje in razumevanje kompleksnosti pomena matematike v življenju.

Uporaba
Uporaba poznavanja matematične uporabnosti pri promociji in popularizaciji matematike.

Refleksija
Razumevanje kompleksnosti matematičnih znanj za uspešen razvoj družbe.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Velika uporabnost matematike in njena široka povezanost z mnogimi področji človekovega udejstvovanja promovira vrednote znanstvenega pristopa pri vseh disciplinah.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

/

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

doc. dr. Damjan Kobal