Domov > Študij matematike > Enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika > Matematika za nadarjene

Študijski program: pedagoška matematika
Stopnja: druga
Študijska smer: /
Steber programa: Strokovni izbirni
Letnik študija: peti
Semester: prvi ali drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Matematika za nadarjene

Cilji in predmetno specifične kompetence

Slušatelji se spoznajo z elementarnimi a zahtevnejšimi vsebinami in metodami dela, ki so primerne in potrebne za delo z nadarjenimi dijaki in za razvijanje motivacije za delo najboljših.

Opis vsebine

Predstavljeni so različni problemi in matematični izzivi, ki poglabljajo matematično razumevanje in sposobnost samostojnega reševanja problemov. Zastavljeni problemi so samostojni in neodvisni, tako da tudi delo poteka v razmeroma neodvisnih poglavjih. Obdelani so različni klasični geometrijski problemi, problemi iz področja teorije števil, dostopna poglavja linearne algebre, topologije, teorije iger in drugih. Predstavljeni so tudi klasični problemi nalog iz matematičnih tekmovanj. Obdelane bodo nekatere igre, kot je npr. Tantrix in ob intuitivno zastavljenih problemih, bomo gradili na motivaciji za poglobljeno razumevanje in pozneje nujno matematično abstrakcijo. Pouk bo zastavljen povsem problemsko.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Poznavanje in razumevanje zahtevnejših elementarnih vsebin.

Uporaba
Motivacija bolj nadarjenih.

Refleksija
Poglobljeno razumevanje matematičnih konceptov.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Motivacija ob problemskem učenje je uporabna na mnogih področjih.

Metode poučevanja in učenja

Problemsko reševanje, predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen izpit iz vaj je pogoj za pristop k izpitu iz teorije.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta