Domov > Študij matematike > Praktična matematika I. stopnja > Matematična orodja v fiziki

Študijski program: praktična matematika
Stopnja: prva
Študijska smer: /
Steber programa: obvezni
Letnik študija: drugi
Semester: drugi

Predavanja: 45 ur
Vaje: 45 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 6

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Matematična orodja v fiziki

Cilji in predmetno specifične kompetence

Pri predavanjih bodo študenti spoznali možnosti za uporabo različnih matematičnih orodij pri obravnavi fizikalnih tem. Spretnost uporabe orodij in modeliranja bodo razvili na vajah, kjer bodo z asistentom reševali računske naloge, in z dodatnim samostojnim reševanjem nalog.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Poglobljeno obravnavanje fizikalnih tem, ki jih študenti spoznajo pri predmetu Uvod v fiziko v prvem letniku. Znanje, pridobljeno pri matematičnih predmetih, omogoča uporabo zahtevnejših matematičnih orodij pri obravnavi fizikalne snovi.

Uporaba
Zmožnost samostojnega reševanja fizikalnih problemov (fizikalnega modeliranja).

Refleksija
Študenti uvidijo povezavo med (abstraktno) matematično teorijo in (empirično) znanostjo.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Zmožnost modelskega analiziranja v različnih okoljih (naravoslovne znanosti, ekonometrija, modelska sociologija...).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja z demonstracijskimi poskusi, reševanje računskih nalog pod vodstvom asistenta ter samostojno reševanje nalog (samostojno študentsko delo).

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta