Domov > Študij matematike > Univerzitetni interdisciplinarni študij računalništva in matematike

Univerzitetni interdisciplinarni študij računalništva in matematike (program izvajamo skupaj s FRI)

Strokovni naslov:

Univerzitetni diplomirani inženir računalništva in matematike, univerzitetna diplomirana inženirka računalništva in matematike
Okrajšava; univ. dipl. inž. rač. mat.

Trajanje študija:

4 leta + diplomsko delo.

Temeljni cilji in kompetence:

Študijski program je namenjen študentom računalništva, ki se želijo usmeriti v tiste uporabne in raziskovalne veje računalništva, ki zahtevajo več znanj iz diskretne matematike (logike, kombinatorike, teorije grafov), verjetnosti in statistike, kriptografije in teorije kodiranja, numeričnih metod ter nekaterih drugih, z računalništvom povezanih, matematičnih vsebin.

Temeljni cilj je usposobiti študente v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi
vejami diskretne in računalniške matematike ter posredovati široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in tako razviti sposobnosti obvladovanja in kasneje tudi razvija novih dosežkov na tem področju. Diplomanti bodo usposobljeni za delo na razvoju informacijskih tehnologij, za raziskovalno delo na področju matematike in računalništva, ta solidna osnova pa jim bo tudi pomagala pri osvajanju novih znanj v hitro razvijajoči se računalniški znanosti.

Diplomanti bodo usposobljeni za potrebe pri delu z novimi tehnologijami bodo sposobni nadaljevati in širiti
raziskovalno in inovativno dejavnost na področju računalništva in računalniške matematike. Diplomanti
bodo imeli tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno
obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag.

Zaposlitvene možnosti:

Diplomanti lahko najdejo zaposlitev praktično v vseh panogah tržnega in nepridobitnega sektorja, saj je
računalniška tehnologija v današnji družbi nepogrešljiva. Zlasti so usposobljeni za delovna mesta, ki zahtevajo dobro poznavanje računalništva, predvsem programiranja, in na delovnih mestih, ki poleg tega zahtevajo strokovno matematično znanje. Predvidevamo, da se bodo diplomanti zaposlovali na področju dela v informacijski tehnologiji, kjer bodo zaradi dobrega poznavanja teoretičnih osnov in matematike zmožni hitrega obvladovanja novih spoznanj in dosežkov.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni interdisciplinarni študijski program Računalništvo in matematika se lahko
vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika ali računalništvo; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v 1. letnik je potrebno opraviti izpite pri predmetih 1. letnika v obsegu vsaj 20 kreditnih
točk. V okviru tega morata biti opravljena izpita iz predmetov Analiza 1 in Osnove programiranja 1. Za
višje letnike ni nobenega pogoja za ponavljanje.

Pogoji za končanje študija

Za končanje študija mora študent:

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v interdisciplinarnem programu računalništva in matematike. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča ustrezna komisija obeh sodelujočih fakultet na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim
številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu.

Načini ocenjevanja

Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko:
kolokviji, zagovori kolokvijev, pisni izpiti, ustni izpiti, seminarske in projektne naloge ter zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica, skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1-10, pri čemer so 6-10 pozitivne, 1-5 pa negativne ocene.

Prehodi z drugih programov

Prestopanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija. Pogoji za prestop na interdisciplinarni
univerzitetni program računalništva in matematike iz drugega programa so:

Prehod iz programov na Fakulteti za računalništvo in informatiko

Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na FRI. Po prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat opravljene izpite pri vseh skupnih predmetih (Analiza 1, Analiza 2, Diskretne strukture in Računalniški praktikum), opravljeno Programiranje 1 in 2 ter Linearno algebro. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpit iz Diskretnih struktur 2. Po drugem letniku je prehod možen, če ima kandidat opravljene vse navedene predmete iz prvega letnika, vse skupne predmete drugega letnika (Algoritmi in podatkovne strukture 1 in 2, Arhitektura računalniških sistemov 1) in Numerične metode na FRI ter če ima opravljene izpite iz predmetov prvih dveh letnikov študija na FRI ali IŠRM, ki imajo skupaj vsaj 96 kreditnih točk. Kandidat je dolžan v enem letu opraviti izpit, ki se zahteva za prehod po prvem letniku, in pa naslednje predmete iz drugega letnika: Linearna algebra 2, Analiza 3, Osnove podatkovnih baz in Teorija programskih jezikov in Deklarativno programiranje.

Prehod iz programov na Fakulteti za matematiko in fiziko

Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na FMF. Po prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat opravljene predmete Analiza 1, Algebra 1 in Računalniški praktikum. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpit iz predmetov Diskretne strukture 1 in 2 ter Osnove programiranja 1 in 2 (razen, če je ta predmet že opravil v 1. letniku). Kandidatu se prizna predmet Linearna algebra 2 iz 2. letnika. Po drugem letniku je prehod možen, če ima kandidat opravljene predmete Analiza 1, Analiza 2, Algebra 1, Računalniški praktikum in Računalništvo 1. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite, ki se zahtevajo za prehod po prvem letniku in še naslednje izpite: Numerične metode 1 in 2, Algoritmi in podatkovne strukture 1 in 2, Kombinatorika, Arhitektura računalniških sistemov 1 in Teorija programskih jezikov in Deklarativno programiranje (razen, če je ta predmet že opravil v 1. in 2. letniku).

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
Skupaj = skupno število ur predavanj in vaj pri predmetu,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS.

1. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLECTSSkupaj
Analiza I 3 3 0 0 0 0 8 90
Analiza II 0 0 0 3 3 0 8 90
Diskretne strukture I 3 2 0 0 0 0 7 75
Diskretne strukture II 0 0 0 3 3 0 8 90
Računalniški praktikum 1 0 3 0 0 0 6 60
Osnove programiranja I 2 0 2 0 0 0 6 60
Osnove programiranja II 0 0 0 2 0 2 6 60
Linearna algebra I 0 0 0 2 2 0 6 60
Proseminar 0 0 2 0 0 2 6 60
Skupaj             60 645

2. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Linearna algebra II 2 2 0 0 0 0 5 60
Analiza III 0 0 0 3 3 0 5 60
Numerične metode I 2 0 2 0 0 0 5 60
Numerične metode II 0 0 0 2 0 2 5 60
Algoritmi in podatkovne strukture I 3 0 3 0 0 0 7 90
Algoritmi in podatkovne strukture II 0 0 0 3 0 3 7 90
Kombinatorika 0 0 0 3 3 0 7 90
Arhitektura računalniških sistemov I 3 0 3 0 0 0 7 90
Teorija programskih jezikov 2 0 2 0 0 0 5 60
Deklarativno programiranje 0 0 0 2 0 2 5 60
ŠŠportna vzgoja 0 0 2 0 0 2    
Skupaj             60 750

3. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Optimizacijske metode 0 0 0 3 0 3 7 90
Osnove podatkovnih baz 3 1 2 0 0 0 6 90
Verjetnost in statistika 3 3 0 0 0 0 7 90
Teorija izračunljivosti 3 3 0 0 0 0 7 90
Računska zahtevnost 0 0 0 3 3 0 7 90
Osnove operacijskih sistemov 3 0 3 0 0 0 7 90
Računska geometrija 0 0 0 3 0 3 7 90
Računalniška grafika 0 0 0 3 0 3 7 90
+ Izbirni predmet 0 0 0 2 2 0 5 60
ŠŠportna vzgoja 0 0 2 0 0 2    
Skupaj             60 780

4. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Kriptografija in teorija kodiranja I 2 2 0 0 0 0 5 60
Kriptografija in teorija kodiranja II 0 0 0 2 2 0 5 60
Umetna inteligenca I 3 2 1 0 0 0 6 90
Umetna inteligenca II 0 0 0 3 1 1 5 75
Alternativni modeli računanja 0 0 0 2 2 0 4.5 60
Teorija komunikacij 2 2 0 0 0 0 4.5 60
++ Izbirni predmeti 6 6 0 0 0 0 15 180
++ Izbirni predmeti 0 0 0 6 6 0 15 180
Skupaj             60 765

+ Študent si izmed 24 izbirnih predmetov na FRI in FMF izbere predmet vsaj v obsegu 60 ur.

++ Študent si izmed 24 izbirnih predmetov na FRI in FMF izbere predmete vsaj v obsegu 180 ur.