Domov > Študij matematike > Univerzitetni študij matematike > Matematika - pedagoška smer

Matematika - pedagoška smer

Strokovni naslov:

Profesor matematike, profesorica matematike.
Okrajšava: prof. mat.

Trajanje:

4 leta (8 semestrov) + diplomsko delo in diplomski izpit.

Temeljni cilji:

Temeljni cilj Pedagoške smeri študijskega programa Matematika je usposobiti učitelja, ki bo imel ustrezna pedagoška in strokovna znanja za poučevanje matematike v srednjih šolah.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Predmetnospecifične kompetence:

Zaposlitvene možnosti:

Diplomanti lahko poučujejo matematične predmete na srednjih šolah vseh smeri. Zaposlujejo se tudi v gospodarstvu, raziskovalnih inštitucijah in javni upravi, podobno kot diplomanti študijskega programa Matematika prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi; med opravljenimi predmeti na maturi ali poklicni maturi mora biti tudi matematika,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) izbrani glede na:

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

kandidati iz točke c) izbrani glede na:

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti izpite iz vseh predmetov tekočega letnika, razen morda enega (enosemestrski predmet šteje polovično), pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

Za vpis v 2. letnik je dodatni pogoj opravljen sistematski zdravniški pregled.

Za vpis v 3. in 4. letnik je dodatni pogoj opravljena Športna vzgoja (podpis v indeksu). 

Pedagoški predmeti tekočega letnika niso pogoj za napredovanje v višji letnik.

Posebnost 1. letnika pedagoške matematike:

a) Obveznosti iz prvega dela predmeta Fizika, ki ga študenti 1. letnika pedagoške matematike v š. l. 2007/08 poslušajo skupaj s študenti 1. letnika matematike (bolonjski program) v 2. semestru, se ne ocenjujejo. Študent, ki je opravil obveznosti, dobi samo podpis v indeksu (frekvenca in inskripcija). Predmet se bo v š. l. 2008/09 nadaljeval v 1. semestru 2. letnika, ko bo moral študent opravljati izpit. V indeks in v informacijski sistem e-Študent se bo vpisala ocena opravljenega izpita iz celotne snovi.

b) Študenti 1. letnika  pedagoške matematike poslušajo v š. l. 2007/08 predmet Računalniški praktikum (-/1/4  -/1/4) skupaj s študenti 1. letnika matematike (bolonjski program): Računalniški praktikum (1/3  -/-) in Uvod v programiranje (-/-  2/2).

Študent lahko opravi izpit iz predmeta Računalniški praktikum po starem programu (kot celoletni predmet v skupnem obsegu 150 ur), ali pa opravi izpita iz predmetov Računalniški praktikum in Uvod v programiranje po programu matematike (bolonjski program). V obeh primerih se v indeks in v informacijski sistem e-Študent vpiše samo ocena iz predmeta Računalniški praktikum.

Pogoji za ponavljanje letnika

Splošni pogoji:
a) potrebno je opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (pri tem se upošteva obseg predmetov po urah, vpisanih v indeksu; predmeta Proseminar in Športna vzgoja se ne upoštevata),
b) vse izpite iz nižjih letnikov,
c) ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Izjema pogoja a):

Izjema pogoja b):

Pogoji za končanje študija

Za končanje študija mora študent:

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Matematika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OM FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu.

Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so oprdeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja izpitni pravilnik FMF. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji, zagovori kolokvijev, pisni izpiti, ustni izpiti, seminarske in projektne naloge ter zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica, skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1-10, pri čemer so 6-10 pozitivne, 1-5 pa negativne ocene.

Prehodi z drugih programov

Predmetnik

Podatki v tabelah so podani za zimski in poletni semester. Vsak semester traja 15 tednov.

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
Skupaj = skupno število ur predavanj in vaj pri predmetu,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS.

1. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Analiza I 4 4 0 4 4 0 240 19
Algebra I 3 3 0 3 3 0 180 15
Fizika 4 0 3 4 0 3 210 17
Proseminar 0 0 4 0 0 4 120 4
Računalniški praktikum 0 1 4 0 1 4 150 5
Skupaj             900 60

2. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Analiza II 4 3 1 4 3 1 240 18
Algebra II 3 2 0 3 2 0 150 13
Računalništvo 2 0 3 2 0 3 150 10
Topologija 2 2 0 2 2 0 120 10
Teorija množic 2 2 0 0 0 0 60 4,5
Diskretna matematika I 0 0 0 2 2 0 60 4,5
Športna vzgoja 0 2 0 0 2 0 60 0
Skupaj             780 60

3. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Analiza III 3 2 0 3 2 0 150 10
Teorija mere 0 0 0 3 2 0 75 6
Numerične metode 3 0 3 3 0 3 180 11
Geometrija 2 1 0 2 1 0 90 7
Diferencialna geometrija 2 1 0 2 1 0 90 7
Astronomija 3 0 1 3 0 1 120 7
Psihologija pouka in učenja 2 1 0 2 1 0 90 6
Seminar I 0 0 0 2 0 0 30 3
Športna vzgoja 0 2 0 0 2 0 60 0
Pedagoška praksa 0 0 0 0 0 0 0 3
Skupaj             825 60

4. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Verjetnostni račun 2 2 0 2 2 0 120 10
Elementarna matematika 3 2 0 3 2 0 150 14
Metodika matematike 1 1 3 1 1 3 150 8
Klasična fizika 2 1 0 2 1 0 90 9
Učenje z računalnikom 2 0 2 0 0 0 60 5
Seminar II 2 0 0 0 0 0 30 3
Pedagogika z andragogiko 3 0 0 2 0 0 75 4
Didaktika 0 0 0 2 1 0 45 4
+ Družboslovni predmet 3 0 0 0 0 0 45 3
Skupaj             720 60

+ Družboslovni predmet: študent vpiše enega izmed predmetov: Teorija poslovnih financ, Monetarna ekonomija, Filozofija znanosti, Osnove podjetništva, Didaktika I, Primerjalna andragogika, Izkustveno učenje, Teorija vzgoje I, ali kak drug ustrezen predmet, ki ga odobri študijska komisija.

Diplomski izpit