Domov > Študij matematike > Univerzitetni študij matematike > Matematika - pedagoška smer > Astronomija

Študijski program: Matematika - pedagoška smer
Letnik študija: 3
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 90 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 7

Astronomija

Osnovni namen predmeta

Namen predmeta je prikazati prispevek astronomije naravoslovnim znanostim in njene dosežke. Posebej pomembni koraki v razvoju astronomije so podrobneje obdelani in prikazana je njihova povezanost z razvojem raziskovalnih in matematičnih znanosti.

Vsebina

Zgodovina in osnovna načela
Rojstvo znanosti. Klasična mehanika, svetloba in astronomski instrumenti. Veliki zakoni mikroskopske fizike. Veliki zakoni makroskopske fizike.

Zvezde
Sonce kot zvezda. Jedrska energija in sinteza elementov. Končna stanja zvezd. Evolucija zvezd. Zvezdne jate in Hertzsprung-Russelov diagram. Zvezdni pari.

Galaksija in kozmologija
Snov med zvezdami. Naša Galaksija: sistem Rimske ceste. Mirne in aktivne galaksije. Jate galaksij in širjenje vesolja. Gravitacija in kozmologija. Veliki pok in nastanek materialnega sveta.

Osončje
Osončje. Nastanek Osončja.

Povezanost z drugimi predmeti

Potrebno je predznanje Fizike I, Analize I in II.

Študijska literatura

Slovenska literatura, ki pokriva snov predmeta:

Tuje knjige, ki pokrivajo snov predmeta:

Obveznosti študenta

Študent mora uspešno opraviti dva kolokvija sestavljena iz splošnih vprašanj iz predavane snovi in reševanja preprostih nalog in opraviti ustni izpit. Razen tega mora študent pripraviti dve kratki seminarski nalogi o astronomski temi iz tekoče literature (Teme pripravi učitelj, na posebno željo pa lahko študent izbere tudi svojo).

Posebnosti

Študent, ki pri kolokvijih in seminarskih nalogah doseže skupno oceno prav dobro ali več, je oproščen ustnega izpita.