Domov > Študij matematike > Univerzitetni študij matematike > Matematika - pedagoška smer > Računalništvo

Študijski program: Matematika - pedagoška smer
Letnik študija: 2
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 60 ur
Vaje: 90 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 10

Računalništvo

Osnovni namen predmeta

Študent poglobi poznavanje računalnika in operacijskega sistema.
Seznani se z drugim programskim jezikom in poglobi znanje prvega.
Spozna pomembna pojma računalništva, podatkovno strukturo in algoritem.
Seznani se z učinkovitimi predstavitvami posameznih struktur in metodami sestavljanja algoritmov.

Vsebina

Osnove zgradbe in delovanja računalnika ter potek obdelave
Operacijski sistem, izvajanje programa, paketno/pogovorno delo. Podatki v računalniku.

Drugi programski jezik
Podatkovni tipi, spremenljivke, izrazi, prireditveni stavki, vejitve in zanke. Podprogrami in funkcije.

Podatkovne strukture
Sklad, vrsta. Urejeni seznam. Predstavitve in uporaba. Drevo. Dvojiško drevo, predstavitev in pregled. Vrsta s prednostjo. Graf. Pregled grafa.

Algoritmi
Metode razvoja algoritmov: požrešna metoda, deli in vladaj, sestopanje. Izbrani problemi: minimalno vpeto drevo, drevo najkrajših poti, bisekcija, urejanje zaporedij, n kraljic na šahovsko desko itd.

Povezanost z drugimi predmeti

Potrebno predznanje: Računalniški praktikum, Analiza I, Algebra I.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Znanje se preverja in ocenjuje na osnovi pisnih kolokvijev in samostojno izdelanih domačih nalog z zagovorom. Kdor ne opravi kolokvijev, ima pisni izpit. Opravljene domače naloge so pogoj za opravljanje ustnega izpita.

Posebnosti