Domov > Študij matematike > Univerzitetni študij matematike > Matematika - smer računalništvo z matematiko

Matematika - smer računalništvo z matematiko

Strokovni naslov:

Profesor matematike, profesorica matematike.
Okrajšava: prof. mat.

Trajanje:

4 leta (8 semestrov) + diplomsko delo in diplomski izpit.

Temeljni cilji:

Temeljni cilj je usposobiti učitelja, ki bo imel ustrezna pedagoška in strokovna znanja za poučevanje specialnih računalniških predmetov na šolah računalniške usmeritve, računalništva oziroma informatike kot splošnega izobraževalnega predmeta na kaki drugi šoli, matematiko pa v tistih srednješolskih programih oziroma smereh, v katerih matematika ni temeljni strokovni predmet. Poleg tega je usposobljen za organiziranje računalniškega izobraževanja in seminarjev.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Predmetnospecifične kompetence:

Zaposlitvene možnosti:

Diplomant lahko poučuje specialne računalniške predmete na srednjih šolah računalniške usmeritve, računalništvo oziroma informatiko kot splošni izobraževalni predmet na kaki drugi srednji šoli, matematiko pa v tistih srednješolskih programih oziroma smereh, v katerih matematika ni temeljni strokovni predmet. Poleg tega je usposobljen za organiziranje računalniškega izobraževanja in seminarjev. Zaposlitev lahko dobi tudi v gospodarstvu, raziskovalnih inštitucijah in javni upravi.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi; med opravljenimi predmeti na maturi ali poklicni maturi mora biti tudi matematika,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) izbrani glede na:

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

kandidati iz točke c) izbrani glede na:

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti izpite iz vseh predmetov tekočega letnika, razen morda enega (enosemestrski predmet šteje polovično), pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

Za vpis v 2. letnik je dodatni pogoj opravljen sistematski zdravniški pregled.

Za vpis v 3. in 4. letnik je dodatni pogoj opravljena Športna vzgoja (podpis v indeksu). 

Pedagoški predmeti tekočega letnika niso pogoj za napredovanje v višji letnik.

Posebnosti 1. letnika računalništva z matematiko:

a) Študenti 1. letnika  računalništva z matematiko poslušajo v š. l. 2007/08 predmet Analiza I (4/4  4/4) skupaj s študenti 1. letnika finančne matematike: Analiza I (3/3  -/-) in Analiza II (-/-  3/3).

Študent lahko opravi izpit iz predmeta Analiza I po starem programu (kot celoletni predmet v skupnem obsegu 240 ur), ali pa opravi izpite iz predmetov Analiza I, Analiza II in Proseminar po programu finančne matematike. V obeh primerih se v indeks in v informacijski sistem e-Študent vpiše samo ocena iz predmeta Analiza I.

b) Študenti 1. letnika  računalništva z matematiko poslušajo v š. l. 2007/08 predmet Računalniški praktikum (-/1/4  -/1/4) skupaj s študenti 1. letnika finančne matematike: Računalniški praktikum (1/3  -/-) in Uvod v programiranje (-/-  2/2).

Študent lahko opravi izpit iz predmeta Računalniški praktikum po starem programu (kot celoletni predmet v skupnem obsegu 150 ur), ali pa opravi izpita iz predmetov Računalniški praktikum in Uvod v programiranje po programu finančne matematike. V obeh primerih se v indeks in v informacijski sistem e-Študent vpiše samo ocena iz predmeta Računalniški praktikum.

Pogoji za ponavljanje letnika

Splošni pogoji:

a) potrebno je opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (pri tem se upošteva obseg predmetov po urah, vpisanih v indeksu; predmeta Proseminar in Športna vzgoja se ne upoštevata),

b) vse izpite iz nižjih letnikov,

c) ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Izjema pogoja a):

Izjema pogoja b):

Pogoji za končanje študija

Za končanje študija mora študent :

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo
učnim vsebinam predmetov v programu Matematika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom,
odloča študijska komisija OM FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki
dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo
študijska komisija upoštevala naslednja merila:

Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja
ureja izpitni pravilnik FMF. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini
preverjanja so lahko: kolokviji, zagovori kolokvijev, pisni izpiti, ustni izpiti, seminarske in projektne naloge
ter zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica, skladno s
statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1-10, pri čemer so
6-10 pozitivne, 1-5 pa negativne ocene.

Prehodi z drugih programov

Predmetnik

Podatki v tabelah so podani za zimski in poletni semester. Vsak semester traja 15 tednov.

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
Skupaj = skupno število ur predavanj in vaj pri predmetu,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS.

1. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Analiza I 4 4 0 4 4 0 240 19
Algebra I 3 3 0 3 3 0 180 15
Diskretne strukture I 2 0 3 0 0 0 75 6,5
Diskretne strukture II 0 0 0 2 0 3 75 6,5
Proseminar 0 0 4 0 0 4 120 4
Računalniški praktikum 0 1 4 0 1 4 150 9
Skupaj             840 60

2. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Analiza II 4 3 1 4 3 1 240 18
Algebra II 3 2 0 3 2 0 150 13
Programski jeziki in programska oprema 2 0 3 2 0 3 150 10
Podatkovne baze 3 0 3 0 0 0 90 7
Razvoj matematike in računalnistva 0 0 0 2 1 0 45 4
Pedagogika z andragogiko 3 0 0 2 0 0 75 4
Didaktika 0 0 0 2 1 0 45 4
Športna vzgoja 0 2 0 0 2 0 60 0
Skupaj             795 60

3. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Numerična linearna algebra 3 0 3 3 0 3 180 13
Teorija mere 0 0 0 3 2 0 75 6
Podatkovne strukture in algoritmi 2 0 3 2 0 3 150 11
Organizacija in arhitektura računalniških sistemov 3 1 2 3 1 2 180 14
+ Vhodno-izhodne naprave in sistemi 0 0 0 3 0 3 90 9
+ Teorija informacij in kodiranja 0 0 0 3 0 3 90 9
+ Teoretične osnove računalništva 0 0 0 3 3 0 90 9
+ Kombinatorika 0 0 0 3 3 0 90 9
Psihologija pouka in učenja 2 1 0 2 1 0 90 7
Športna vzgoja 0 2 0 0 2 0 60 0
Skupaj             765 60

4. letnik

 ZimskiPoletni 
PredmetPVLPVLSkupajECTS
Verjetnostni račun 2 2 0 2 2 0 120 10
Numerična analiza 3 0 3 3 0 3 180 10
Kombinatorična optimizacija 2 0 3 2 0 3 150 10
Elementarna matematika 3 2 0 3 2 0 150 14
Učenje z računalnikom 2 0 2 0 0 0 60 5
Metodika računalništva in matematike 1 1 2 1 1 2 120 8
++ Družboslovni predmet 3 0 0 0 0 0 45 3
Pedagoška praksa 0 0 0 0 0 0 0 3
Skupaj             780 60

+ Študent izbere enega izmed predmetov, označenih z znakom +

++ Družboslovni predmet: študent vpiše enega izmed predmetov: Teorija poslovnih financ, Monetarna ekonomija, Filozofija znanosti, Osnove podjetništva, Didaktika I, Primerjalna andragogika, Izkustveno učenje, Teorija vzgoje I, ali kak drug ustrezen predmet, ki ga odobri študijska komisija.

Diplomski izpit