Domov > Študij matematike > Univerzitetni študij matematike > Matematika - smer računalništvo z matematiko > Didaktika

Študijski program: Matematika - smer računalništvo z matematiko
Letnik študija: 2
Semester: drugi

Predavanja: 30 ur
Vaje: 15 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 4

Didaktika

Osnovni namen predmeta

Vsebina

Osnovni pojmi didaktike
Odnos didaktike do specialnih metodik in drugih sorodnih znanosti.

Izobraževanje, pouk
Vrste izobraževanja - posebnosti in pravila. Bistvo pouka, naloge vrste in dejavniki pouka.

Didaktične znanosti
Pedagoški okviri didaktičnih zakonitosti. Didaktični zakoni. Načela in pravila pouka. Didaktične lastnosti in posebnosti posameznih načel.

Didaktični sistemi
Oblike učnega dela kot sistem. Sodobni sistemi pouka in izobraževanja.

Metode izobraževalnega dela
Metoda ustne razlage. Metoda razgovora. Metoda dela s tekstom. Metoda pisnih del. Metoda ilustracije in demonstracije. Metoda laboratorijskega in praktičnega dela

Načrtovanje izobraževanja
Načrtovanje pouka. Priprava na pouk.

Učni proces
Motivacija kot didaktični problem, vrste motivacije pri pouku. Osvajanje novih vsebin, tok osvajanja znanja, razvijanje radovednosti in ustvarjalnih sposobnosti. Ponavljanje pri pouku, funkcija, didaktične zahteve in vrste. Urjenje pri pouku, zakonitosti urjenja, etape vrste. Sistematizacija v učnem procesu, funkcija in vrste.

Vidiki pouka
Dopolnilni, dodatni pouk. Fakultativni pouk in druge zunaj-razredne oblike izobraževanja (kulturni dnevi, naravoslovni dnevi idr.). Ekskurzije v učnem procesu. Domače delo učencev, struktura, zahteve in stališča učencev.

Vrednotenje rezultatov učnega dela
Surativno vrednotenje. Didaktične zahteve in značilnosti numeričnega ocenjevanja. Vrste in načini ocenjevanja znanja.

Pedagoška dokumentacija

Povezanost z drugimi predmeti

Pedagogika, psihologija učenja, specialna metodika.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Dve vaji ali seminarski referat. Izpit.

Navodila za izvajanje

Predavanja, vaje in seminarji se izvajajo po normativih IS, v skupine se združuje študente sorodnih študijskih smeri za predavanje, za seminarje in vaje pa iste študijske smeri.