Domov > Študij matematike > Univerzitetni študij matematike > Matematika - smer računalništvo z matematiko > Programski jeziki in programska oprema

Študijski program: Matematika - smer računalništvo z matematiko
Letnik študija: 2
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 60 ur
Vaje: 90 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 10

Programski jeziki in programska oprema

Osnovni namen predmeta

Vsebina

Zahtevnejši elementi prvega programskega jezika Drugi programski jezik in primerjava s prvim
Podatkovni tipi, spremenljivke, izrazi, prireditveni stavki, pogojni stavki, tabele, zanke. Podprogrami in funkcije. Primerjava obeh jezikov ob konkretnih problemih, s poudarkom na računanju.

Osnove zgradbe in delovanja računalnika ter potek obdelave
Operacijski sistem. Izvajanje programa, paketno/pogovorno delo. Osnovni načini organizacije datotek in njihova uporaba v obeh programskih jezikih.

Jeziki in slovnice
Prevajalniki. PLo.

Načrtovanje programov
Strukturirano programiranje, dokumentacija, analiza programov (testiranje, zahtevnost). Programske tehnike: slučajnost; realna števila; sortiranje in iskanje; sestopanje.

Uporaba programske podpore
Knjižnice, urejevalniki, paketi. Organizacija datotek v računalniku. Sekvenčne datoteke. Neposredno dostopne datoteke. Indeksno-sekvenčne datoteke. Organizacija in uporaba podatkovnih baz. Modeli: hierarhični, mrežni, relacijski.

Povezanost z drugimi predmeti

Potrebno predznanje: Računalniški praktikum,Analiza I, Algebra I.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Znanje se preverja in ocenjuje na osnovi pismenih kolokvijev in samostojno izdelanih domačih nalog (rešitev individualno zastavljene naloge z računalnikom in zagovor). Kdor ne opravi kolokvijev, ima pismeni izpit. Opravljene domače naloge so pogoj za opravljanje ustnega izpita.

Posebnosti

Kot drugi programski jezik je najprimernejši FORTRAN (in BASIC).

Navodila za izvajanje: Poudarek na sprotnem delu na računalniku.

Materialni pogoji: Interaktivni dostop do računalnika, potrebni računalniški čas, prostor na disku.