Domov > Študij matematike > Univerzitetni študij matematike > Matematika - smer računalništvo z matematiko > Psihologija pouka in učenja

Študijski program: Matematika - smer računalništvo z matematiko
Letnik študija: 3
Semester: prvi in drugi

Predavanja: 60 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 7

Psihologija učenja in pouka

Osnovni namen predmeta

Pri predmetu študentje spoznavajo temeljne značilnosti, zakonitosti in dejavnike psihičnega razvoja in učenja na tak način, da bodo nanje pozorni in jih bodo upoštevali pri svojem poučevanju.

Kombinacija predavanj in izkustveno zasnovanih seminarjev, (na katerih je poudarek na samostojni strnitvi in predstavitvi spoznanj iz literature, na osmislitvi in izmenjavi izkušenj), je usmerjena v aktivno učenje in povezovanje psihološke teorije in učne prakse.

Vsebina

Pomen psihološke izobrazbe za učitelja
Odnos med subjektivnimi (vsakdanjimi) in znanstvenimi teorijami. Metode in tehnike poučevanja psiholoških dejavnikov učnega procesa.

Pojmovanje razvoja, zorenja, učenja in njihovih medsebojnih odnosov
Nevrofiziološke osnove učenja.

Zakonitosti in teorije psihičnega razvoja (biogenetične, psihoanalitične, kognitivne, teorije socialnega učenja)
Dejavniki razvoja in njihovo prepletanje.

Tempo razvoja, individualne razlike, mejniki in norma razvoja
Faze v psihičnem razvoju (različni modeli delitve), s poudarkom na obdobjih šolanja in adolescence (prehod s predoperativnega na konkretnologično in formalnologično mišljenje).

Glavne oblike učenja v hierarhičnem redu
Notranji in zunanji pogoji. Učenje s pogijevanjem, učenje spretnosti. Besedno učenje jezika. Učenje pojmov, zakonitosti in principov. Učenje kot reševanje problemov. Osnove ustvarjalnega mišljenja, razvijanje ustvarjalnosti. Teoretične razlage učenja, mišljenja, ustvarjalnosti neo-behavioristična, kognitivno-konstruktivna) in njihove posledice za poučevanje.

Učenje kot proces
Učenje in spomin. Teorije in faktorji pomnjenja. Spodbujanje pomnjenja. Pomen učenja z razumevanjem. Transfer učenja. Teorije, faktorji, pospeševanje horizontalnega in vertikalnega transfera.

Povezava kognitivnih s socialno emocionalnimi vidiki učenja
Psihološke osnove učenja z opazovanjem, izkustvenega učenja, sugestopedije, NLP, celostnega učenja.

Dejavniki uspešnega šolskega učenja in njihovo prepletanje, s poudarkom na psiholoških dejavnikih
Učenčeve sposobnosti (razvoj, struktura); spoznavni in učni stili; razvoj strategij in tehnik učenja, metaučenje; učna motivacija (posebej storilnostna motivacija, teorija pripisovanja, razvijanje notranje učne motivacije). Osebnostno-čustveni dejavniki, samopodoba, identiteta. Stres in učenje. Čustveno učenje – konstruktivno odzivanje v frustrativnih situacijah. Mentalnohigienski dejavniki v šoli. Problemi adolescentov.

Učenci s posebnimi potrebami
Nadarjeni učenci. Vedenjsko in čustveno moteni učenci. Vloga učitelja, šolske svetovalne službe, svetovalnih centrov.

Psihosocialni odnosi v šoli in učenje
Struktura in dinamika manjših skupin. Vrstniške skupine. Učiteljeva osebnost, stil vodenja, interakcija in komunikacija v razredu. Konstruktivno razreševanje konfliktov. Razredna in šolska klima.

Dejavniki in faze v oblikovanju stališč, vrednot, značaja
Psihološke osnove moralnega razvoja. Primerjava teoretičnih pogledov (behaviorističnega, psihoanalitičnega, kognitivnega, humanitarnega) in posledice za vzgojo.

Psihološke osnove vrednotenja (preverjanja in ocenjevanja znanja)
Načini, oblike motivacijska funkcija ocenjevanja. Izboljšanje tako z vidika merskih karakteristik kot tudi z vidika kvalitetnejšega učenja.

Povezanost z drugimi predmeti

Predmet se povezuje zlasti s skupino pedagoških predmetov (pedagogika, didaktika, andragogika) ter s specialnimi didaktikami. Daje psihološko osnovo za razumevanje vzgojnoizobraževalnih pojavov.

Študijska literatura

Obveznosti študenta

Obvezno je obiskovanje seminarja in izdelava ter predstavitev seminarskega poročila (individualno ali v skupini).
Pisni izpit, dopolnjen s krajšim ustnim.

Posebnosti

Predavanja se izvajajo v skupinah do 100 študentov (združenih je več študijskih skupin), seminarji pa v skupinah po 30, posebej za študente matematike.