Navodila za pripravo magistrskega dela

Navodila in vzorec magistrskega dela za pisanje v slovenskem jeziku (PDFLaTeX-ove datotekedatoteke za PDF/A)

Navodila in vzorec magistrskega dela za pisanje v angleškem jeziku (PDF ; LaTeX-ove datoteke ; datoteke za PDF/A)

Platnice in hrbet magistrskega dela (ne vsebujejo naslova, temveč napis MAGISTRSKO DELO): vzorec

Izbira teme in mentorja pri magistrskem delu

Mentorji pri magistrskem delu na študijskih programih 2. stopnje na Oddelku za fiziko UL FMF so lahko vsi habilitirani učitelji, zaposleni na Oddelku za fiziko UL FMF. Poleg njih lahko študent ob predhodnem soglasju ZPS Oddelka za fiziko izbere za samostojnega mentorja tudi učitelja z drugega oddelka, fakultete, univerze ali instituta, ki je izvoljen v veljaven učiteljski naziv na UL FMF s področij fizike, astronomije in astrofizike, jedrske tehnike, ter meteorologije. V vseh ostalih primerih (npr., pri interdisciplinarnih delih, kjer somentor nima ustrezne izvolitve) mora študent izbrati mentorja - učitelja z Oddelka za fiziko UL FMF.

Kandidat/kandidatka se prijavi na s strani izbranega mentorja podpisano prošnjo za odobritev teme magistrskega dela ob pričetku magistrskega raziskovalnega dela. Komisija za študijske zadeve OF bo vlogo strokovno pregledala in dala soglasje k začetku magistrskega raziskovalnega dela.

Pisanje magistrskega dela

Magistrsko delo se praviloma piše v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko zaprosite tudi za pisanje v angleškem jeziku v primeru, ko opravljate del svojega magistrskega raziskovalnega dela v tujini in je somentor tujec. Komisija za študijske zadeve OF mora podati soglasje k pisanju v angleškem jeziku. V takih primerih morate pripraviti tudi razširjeni povzetek v slovenskem jeziku.

Prijava teme v VIS-u

V VIS-u oddajte prijavo teme in o tem obvestite študentski referat. Ko je vaša tema potrjena, lahko v sistem VIS oddate pdf dokument.

Oddaja magistrskega dela

Magistrsko delo lahko oddate šele takrat, ko opravite vse predpisane študijske obveznosti. Magistrsko delo morate oddati vsaj 14 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija v sistem VIS (Zaključek študija / Oddaja dela). V pomoč so vam lahko navodila Oddaja elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine na Univerzi v Ljubljani: navodila za študente. Največja možna velikost datoteke je 98 MB, enaka omejitev velja tudi za priloge.

PDF dokument celotnega dela mora biti v pdf/a obliki, ker ga morate oddati preko sistema VIS v preverjanje podobnosti in v hrambo Repozitorija UL. Samo preverjanje podobnosti lahko traja tudi nekaj dni, zato oddajte svoje delo v sistem VIS pravočasno. Pri vnosu dela pazite na popolno ujemanje vnesenega naslova z naslovom v elektronski in tiskani verziji. Elektronska in tiskana verzija dela morata biti identični. V sistemu VIS je v vse rubrike možno vnašati matematične simbole, kot so vnešeni v LaTeX-ovi besedilni datoteki. Primer naslova: Študij meritve razpadov $\rm B \to \tau \nu_\tau$ z detektorjem BELLE.

V skladu s Pravilnikom o zaključnih delih študentov UL FMF, sprejetim 9. 11. 2016, izpolnite Izjavo o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije magistrskega dela in objavi osebnih podatkov študenta (ustvarite jo v sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela)). Izjavo natisnite, podpišite in jo uvežite v vse tiskane izvode magistrskega dela za naslovno stranjo. Elektronska oblika dela ne vsebuje izjave.

Pred oddajo magistrskega dela v VIS pošljite pdf dela v tehnični pregled na elektronski naslov fizikalne knjižnice: fiz.knjiz@fmf.uni-lj.si.

Zagovor magistrskega dela

Ob oddaji magistrskega dela morate predložiti študentski pisarni naslednje dokumente:

  • 2 izvoda magistrskega dela (oziroma 3, če ima kandidat somentorja) z uvezano izjavo o avtorstvu dela (ustvarite jo v sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela)),
  • kandidati, ki niste diplomanti FMF UL morate prinesti fotokopijo diplome z dodiplomskega študija,
  • potrdilo Fizikalne knjižnice, da imate poravnane vse obveznosti,
  • dokazilo o plačilu (v primeru, da je potrebno plačilo magistrskega dela z zagovorom),
  • izpolnjen obrazec za uporabo e-naslova

Ob prijavi izpolnite obrazec »Prošnja za zagovor«, ki ga mora sopodpisati tudi vaš mentor, in se dogovorite za okvirni datum. Dokumente morate predložiti vsaj 7 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija.

Zagovor magistrskega dela je praviloma v slovenskem jeziku, razen v primerih, ko je eden od članov komisije tujec in se s tem strinja predsednik diplomske komisije.